30. november 1997 kell 22:00

Ükski võlg pole täiesti lootusetu

Võlgade kättesaamiseks äripartnerilt peab olema võimalik tuvastada võla olemasolu fakti. Võlad võivad olla raskesti tagasivõidetavad, kuid võlgade professionaalse sissenõudja jaoks lootusetuid võlgu ei ole. Võlanõuded peavad olema formeeritavad ja sellest tulenevalt formuleeritavad vastavalt kehtivatele seadustele.

- Kõige selgem kategooria on formeeritud ja formuleeritud nõuded, kui võlgnik on teada. Nimetatud juhul on võlgnikuks tegutsev ja funktsioneeriv firma, kellega on võimalik nõude olemasolu üle läbi rääkida ning tagada selle rahuldamine.

- Keerulisem on lahendada juhtumeid, kus võlgnik (kas firma või füüsilisne isik) on teada, kuid nõuded on formeerimata või formuleerimata. Nõue on sõnastamata või puudub täpne õiguslik alus.

- Kõige raskemini on realiseeritavad nõuded, mis on küll formeeritud ja formuleeritud, kuid võlgnik ja õigussubjekt pole tuvastatav, s.t võlgnik pole selge.

Nõue viiakse kõigepealt vastavusse kehtivate seadustega ning seejärel alustatakse võlanõude sisulist menetlemist. Nõue, mis on esitatud, kuid ei vasta kehtivatele seadustele, on ebaseaduslik ja rahuldamisele ei kuulu. Vahel võib koguni väita, et alusetu nõude puhul on tegemist väljapressimisega.

Iga võlanõude käsitlemine nõuab erinevat lähenemist. Kõige lihtsamad on juhtumid, kus võlgnik nõuet ei vaidlusta. Piisab suhtlemisest võlgniku raamatupidaja, vastava spetsialisti või firma juhtkonnaga.

Sageli aga vaidlustab võlgnik võlanõude kas osaliselt või täielikult. Põhiliselt väidetakse, et nõude alus pole õige, nõue on näiliselt rahuldatud, võlgnikul on vastunõue või et nõude suurus pole õige.

Võlgade sissenõudmisel tuleb kindlasti:

- esitada alust omav ja täpne nõue;

- selgeks vaielda nõude tekke olemus (tähtaegadest kinnipidamine, kauba ja teenuse kvaliteet jne);

- selgitada võimalike kompromisside olemasolu (maksegraafik, viivise vähendamine jne);

- leppida kokku ja kinnitada volitusi omava isikuga maksegraafik, vajadusel nõuda kokkuleppele garantiide esitamist.

Võlgade tekkimist on võimalik vältida, kui firma on aegsasti selle peale mõeldud. See eeldab firmas sisuliste meetmete rakendamist, millega reglementeeritakse süsteemis töötava personali toimingud ja käitumine ning võlgade tekkimisel probleemide lahendamise mehhanism.

Hetkel kuum