14 veebruar 1999

Registrisse kandmise kord

Korteriühistute registrisse kandmisel esitatakse registripidajale:

- registrisse kandmise avaldus.

Avaldus peab sisaldama korteriühistu nime, asukohta ja aadressi, juhatuse liikmete nimesid, elukohti ja isikukoode, juhatuse liikmete esindusõiguse erisusi ning põhikirja kinnitamise aega. Registrisse kandmise avaldusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed, nende allkirjad peavad olema notariaalselt tõestatud;

- korteriühistu asutamiskoosoleku protokoll (ettevõtteregistrist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ümberregistreerimise korral korteriühistu põhikirja kehtiva redaktsiooni kinnitanud koosoleku protokoll. Protokollile lisatakse koosolekust osavõtnute allkirjadega nimekiri);

- ühistu liikmete nimekiri, mis peab sisaldama igaühe nime, liikmeks astumise aega, isiku- või registrikoodi (Eesti isikukoodi puudumisel sünnipäeva, -kuud ja -aastat), korteri numbrit, liikmele kuuluvat häälte arvu ja tema osamaksu suurust ning selle tasumise aega, andmeid liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta;

- kinnistusraamatu kande ärakiri korteriomandite kuuluvuse kohta või korteriühistuseaduse § 17 lõikes 4 nimetatud juhul hooneregistri talituse tõend;

- asutamisel ühistu liikmete poolt allakirjutatud korteriühistu põhikiri, tegutseva korteriühistu põhikirjale kirjutab alla vähemalt üks juhatuse liige;

- juhatuse liikmete notariaalselt tõestatud allkirjanäidised;

- andmed korteriühistu sidevahendite kohta;

- tõend riigilõivuseaduses ettenähtud riigilõivu tasumise kohta.

Autor: Aili Truuväli

Hetkel kuum