Ranno Tingas • 7. märts 2002 kell 22:00

Juhiseid müügitulu deklareerimiseks

Väärtpaberitehingutest saadud kasu ja kahju deklareeritakse A-vormi tabelis 6.1 ning muu vara võõrandamisest saadud kasu tabelis 6.2. Kui tegemist on välisvaluutas toimunud tehingutega, siis on deklareerimiseks vastavalt A-vormi tabelid 8.2 ja 8.3. Need, kes esitavad deklaratsiooni paberil, võivad üllatuda, et deklaratsioonil on igas tabelis vaid kolm rida ja seega justkui ei olegi ruumi kõigi tehingute deklareerimiseks. Iga tabeli jaoks on aga olemas lisalehed, millel on piisavalt ridasid.

Väärtpaberitulude deklareerimise sisulise muudatusena ei ole müügist saadud kahjust enam võimalik müügikulusid maha arvata. Eelmisel aastal esitatud tuludeklaratsioonil oli müügikulu võimalik lahutada nii väärtpaberitehingust saadud kasust kui ka kahjust. Tulumaksuseadust (TMS) ei ole selles osas muudetud ja sama põhimõte oli seaduses ka varem, nüüd aga on see printsiip toodud ka tuludeklaratsioonile. Ratsionaalset põhjendust sellisele piirangule on raske anda.

Unustada ei tohiks, et kui väärtpaberid on ostetud EVP-de eest, siis tuleb väärtpaberi soetamismaksumuseks võtta EVP-de soetamismaksumus. Kui EVP-d on saadud riigilt, lapselt, vanemalt või abikaasalt või pärimise teel, siis on EVP-de soetusmaksumuseks nende keskmine müügihind väärtpaberibörsil väärtpaberite soetamise päeval.

Paljusid üllatab, et tuludeklaratsioonis ei ole enam lahtrit, kus näidata eelmistest aastatest edasi kantavat väärtpaberikahju, maksuamet võtab selle 2000. a tuludeklaratsiooni V-vormilt. Kui viimast ei ole esitatud, siis võib varasemate aastate kahju jääda arvestamata. Seetõttu on soovitus esitada praegu 2000. a V-vorm, kui see jäi esitamata, ehkki 2000. a tehingud tõid kokkuvõttes kahju, või kui oli edasikantavat kahju varasematest aastatest.

Tulumaksuga maksustatakse füüsilise isiku kasu ükskõik millise vara müügist või vahetamisest. Vara hõlmab nii asju kui ka õigusi. TMSi § 15 lg 1 toob pika näidisloetelu, millise vara müüki või vahetust maksustatakse. Oluline on arvestada, et see loetelu ei ole lõplik. Muu vara (st välja arvatud väärtpaberid) võõrandamise puhul deklareeritakse ainult need tehingud, millest tekib maksustatav tulu. Seega tehinguid, millest kasu ei saadud (tekkis kahju või kasum on null) või millest saadav tulu on maksuvaba, ei pea deklareerima.

Näiteks ei ole vaja deklareerida erastatud või omandireformi käigus tagastatud eluruumi müügist saadud tulu ega oma alalise või peamise elukoha või kaks aastat omandis olnud suvila või aiamaja müügist saadud tulu. Alalise või peamise elukoha müügi puhul ei ole määratletud, kui kaua see peab olema müüja omandis olnud. Kui vara on saadud pärimise või kinke teel, siis on selle soetusmaksumus null ja seega maksustatakse sisuliselt kogu müügihind. Juhul kui päritud või kingiks saadud eluruum on müüja alaline või peamine elukoht, siis selle müügist saadud tulu ei maksustata. Maksustamisele ei kuulu ka tulu omandireformi käigus saadud maa müügist, riigilt saadud EVP-de müügist ning oma isiklikus tarbimises olnud vallasasja müügist.

Ehkki elektrooniliselt esitatud deklaratsioon on eeltäidetud ja maksuametist on võimalik saada eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükki, ei tasu sealt otsida andmeid väärtpaberitehingute või vara võõrandamisest saadud kasu kohta, sest neid andmeid maksuametil pole. Seega peab igaüks ise oma väärtpaberitulud ja muu vara müügist saadud maksustamisele kuuluva tulu arvutama ja deklareerima. Kui on keerulisemaid tehinguid, siis saab pöörduda oma panga töötaja või maksuspetsialisti poole. Need, kes ise plaanivad väärtpaberitulu välja arvutada, vajavad väärtpaberitehingute deklareerimiseks väärtpaberikonto ja sellega seotud arvelduskonto väljavõtet ning eelmise aasta V-vormi.

Kuna 31. märts on sel aastal pühapäev, siis tuleb tuludeklaratsioon esitada hiljemalt 1. aprillil.

Hetkel kuum