Vangla kogemus kasuks firma töö ümberjaotamisel

Projekti algusfaasis tutvus justiitsministeerium ka Rootsi kogemusega, kuid üks ühele kasutatavat praktikat ei leidnud. Pigem oli sellest kasu analüüsimisel, mida ise teistmoodi teha.

Uue ametikoha sisuks oli katta senisest paremini töökohustusi, mis muidu said lahendatud muude tööde kõrvalt. Eesmärk oli muuta tööjaotust ja luua kinnipeetava vanglasiseseid suhteid koordineeriv ametikoht, inspektor-kontaktisik.

Kontaktisiku põhiülesanneteks said infovahetus kinnipeetava ja ametkondade vahel, tema olmeprobleemide lahendamine, individuaalse täitmiskava elluviimise jälgimine, juhendamine ning muu asjaajamine.

Kontaktisik sai ühendavaks lüliks valvuri, teiste baasüksuste ja kinnipeetava vahel.

Esimese töölõiguna kirjeldati loodav ametikoht, lepiti kokku värbamiskriteeriumides ja -protseduurides ning kavandati täiendkoolituse plaan. Viimane hõlmas peale otseste tööoskuste ka suhtlemispsühholoogiat, enesekehtestamise treeninguid, kriisikäitumist, haldusmenetlust ja arvutiõpet. Täiendkoolitusse kaasati lisaks kontaktisikutele ka otsesed juhid.

Ettevalmistusprotsessis ja koolituses osales 103 teenistujat. Organisatsioonisiseste uute karjäärivõimaluste kõrval vaadati üle ka korrektsiooniõppekava ja teavitati õppeasutusi, kust oodata järelkasvu nimetatud ametikoha täitmiseks.

Lisaks senisest efektiivsemale tööjaotusele tõusis pärast projekti hoomatavalt ka tööga rahulolu ning võimalus värvata tööle uusi sihtrühmi. Kontaktisikutel avanes võimalus saada uuel karjääriteel nõu ning end oma ametikohal arendada.

Otsese tagasisidena on arvestatav see, et kinnipeetavate kaebuste hulk on pärast uue ametikoha loomist vähenenud. Lisaks heale informeeritusele vanglasüsteemis ja parenenud koostööle võimaldab süsteemimuutus ellu viia ka Tallinna Vangla eesmärki: täita vabaduse võtmine inimväärika sisuga. Esmapilgul humoorika ütluse täitis olulise mõttesisuga Murru Vangla direktori asetäitja Gunnar Bergvald. Tema sõnul pole vangla kliendiks mitte kinnipeetav, vaid eelkõige ikkagi ühiskond. See, millisena vangid vanglast vabadusse naasevad, sõltub paljuski vangla süsteemist.

Autor: Tiina Saar

Hetkel kuum