Indrek Kald • 28. november 2013 kell 12:39

Aaviksoo vallandas mereakadeemia rektori

Eesti Mereakadeemias avastati teenistusliku järelevalve käigus hulgaliselt eelarve- ja finantsdistsipliini rikkumisi, mistõttu vabastati rektor Heiki Lindpere ametist.

Selgus, et rektor pole täitnud talle seadusega pandud kohustust  kasutada rahalisi vahendeid õiguspäraselt ja otstarbekalt ega taganud akadeemia stabiilset üldseisundit, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Mereakadeemias viidi oktoobris läbi teenistuslik järelevalve, et hinnata rahaliste vahendite kasutamist mullu ja tänavu. Akadeemiale anti võimalus teenistusliku järelevalve õiendit kommenteerida 25. novembrini. Tähtajaks kommentaare ei tulnud.

Täna allkirjastas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo nii järelevalve õiendi kui ka avalduse rektori töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta.

Haridus- ja teadusministeerium riigi rakenduskõrgkooli mereakadeemia pidajana lähtub oma järgnevates tegevustes eesmärgist tagada stabiilse üldseisundi ja tasakaalustatud eelarvega akadeemia kavandatud ühinemine järgmisel aastal TTÜga.

Kokkuvõte haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve tulemustest:1) Mereakadeemia on esitanud eelarve ja isikkoosseisu osas vasturääkivat infot ja valeandmeid, sh on ühest dokumendist esitatud kaks erinevat versiooni.

Üks päev pärast teenistusliku järelevalve käskkirja allkirjastamist, tänavu 26. septembril kinnitas rektor oma käskkirjaga struktuuri ja ametikohad tagasiulatuvalt 1. septembrist. Sellest käskkirjast esitati järelevalvekomisjonile kaks erinevat versiooni. Sama kuupäeva ja numbriga käskkiri sisaldab vastuolulist teavet ametikohtade koosseisu osas, märked käskkirja muutmise kohta puuduvad. See viitab valeandmete esitamisele ja dokumendi fabritseerimisele.

2) Mereakadeemia on esitanud vastuolulisi andmeid nii personali hulga kui ka töötasude suuruste kohta.

Näiteks on kehakultuuri- ja veespordikeskuses ühe dokumendiga kinnitatud ametikohtade hulk erinevates versioonides kas 5,5 või 8, samas on teises käskkirjas ametikohtade arvuks märgitud 3,5. Kutseõppe osakonnas on aga eelnimetatud käskkirjade kohaselt kinnitatud ametikohti kas 27 või 37 ning tugistruktuuris kas 48,25 või 49,25 või 26,4 ametikohta.

3) Kõrgkoolis pole arvestatud ka reaalsete rahaliste vahenditega ning samuti on eelarvesse planeeritud ebarealistlikke summasid.

Mereakadeemias on tehtud juhtimisotsuseid, mille puhul pole arvestatud planeeritud rahaliste vahenditega. Samas on eelarve puudujäägi täitmiseks taotletud riigilt lisaraha. Riigikassa väljavõtte alusel oli akadeemia augusti lõpuks kulutanud riigieelarvelisi vahendeid 79% aastaeelarvest, sh kõrghariduse valdkonna majandamiskulusid 98%.

Selle aasta eelarves ei võetud Mereakadeemia majandustegevusest laekuvate tulude puhul aluseks eelmise aasta tulusid ehk eelarvesse planeeriti ebareaalsed summad, mistõttu on kaheksa kuu seisuga tulusid teenitud märgatavalt vähem kui plaaniti. Akadeemia pole hinnanud kujunenud olukorda adekvaatselt – eelarvet pole korrigeeritud ega võetud kasutusele meetmeid omatulude suurendamiseks.

4) Mereakadeemia pole järginud eelarve koostamisel ja kinnitamisel rakenduskõrgkooli seadust, õppeasutuse põhimäärust ja nõukogu kinnitatud rahaliste vahendite kasutamise korda.

Õppeasutuses puudub ülevaade terviklikust eelarve täitmisest. Rektor ei ole  määranud eelarve vastutavaid täitjaid ega moodustanud eelarvekomisjoni. Kehtiva korra järgi vastutab eelarve koostamise eest nimeliselt  haldus- ja finantsprorektor, kellega lõpetati töösuhe juba tänavu märtsis.

Rektor on kinnitanud 2012. aasta eelarve, kus puudub jaotus riigieelarveliste vahendite, majandustegevusest laekuvate tulude ja projektidega seotud vahendite lõikes. Akadeemia nõukogu on ekslikult kinnitanud mulluse eelarve täitmise aruande ainult riigieelarveliste vahendite osas, mistõttu pole võimalik hinnata Mereakadeemia eelmise aasta eelarve tegelikku täitmist.

5) Kõrgkooli tegevus on vastuolus rakenduskõrgkooli seadusega. Mereakadeemia rektori ja kõrgkooli nõukogu poolt kehtestatud regulatsioonid pole kooskõlas.

Õppeasutuse struktuuri kinnitamine on nõukogu ülesanne. Samas on rektor teenistusliku järelevalve läbiviimise ajal korduvalt kinnitanud akadeemia struktuuri, ametikohtade arvu ja isikkoosseisu ning ülekinnitanud nõukogu vastava otsuse. Kinnitatud personaliandmed on vasturääkivad ega võimalda saada ülevaadet Mereakadeemia struktuurist ja töötajate tegelikust arvust.

Hetkel kuum