Ken Rohelaan • 2. jaanuar 2019 kell 13:58

Hiiumaa vallavolikogu määras endale ebaseadusliku preemia

Hiiumaa vallavolikogu liikmed määrasid endale seadusevastaselt preemiat, hoiatas rahandusministeerium.

Foto: Sille Annuk, Postimees/Scanpix

Ministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarneti sõnul tuleb volikogul preemia maksmise otsus kehtetuks tunnistada.

Hiiumaa vallavolikogu 20. detsembri istungi päevakorras oli Hiiumaa valla dokumendiregistri andmetel volikogu otsuse eelnõu "Vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmine". Rahandusministeeriumini jõudnud info kohaselt otsustati istungil eelnõud täiendada punktiga, milles lisaks vallavanemale ja volikogu palgalisele esimehele makstaks preemiat ka volikogu liikmetele.

Ministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet juhtis tähelepanu, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei näe ette võimalust, et volikogu saaks määrata oma liikmetele preemiat. Seadus sätestab volikogu liikmetele vaid õiguse saada volikogu tööst osavõtu eest tasu (fikseeritud tasu vastavalt osaletud/kohal käidud istungitele) ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras (nt sõidu- ja majutuskulud). "Preemiat ei saa käsitleda nimetatud sätetes märgitud tasuna ega hüvitusena," kirjutas Sarnet märgukirjas.

Samuti leidis asekantsler, et volikogu liige ei või osa võtta volikogu sellise üksikakti (volikogu otsuse) arutamisest ja otsustamisest, mille puhul talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse kohaselt (olukorrad, kus otsus või toiming tehakse ametiisiku (sh volikogu liikme) enda või temaga seotud isiku suhtes ning ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust). Sarneti sõnul tuleb sellises huvikonfliktses olukorras, kui volikogu liikmel esineb mõni seaduses sätestatud toimingupiirang, volikogu liikmel end otsustamisest taandada ehk ta on kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel.

"Ka juhul kui volikogu liige ei teadnud otsustamisel, et sellise otsuse tegemiseks seadusest tulenevad volitused puuduvad, on tegemist kehtiva õiguse rikkumisega. Kuna praegusel juhul puudus üleüldse õiguslik alus volikogu liikmetele preemia maksmiseks, siis sellist otsust täitmisele pöörata ei saa," selgitas asekantsler.

Hetkel kuum