Karl-Erich Trisberg • 20. detsember 2016 kell 10:15

Kuidas ennetada ettevõtte riknemist?

Karl-Erich Trisberg  Foto: Raidla Ellex

Ettevõttes aitaks ennetada rikkumisjuhtumeid ja vähendada sisejuurdluste tegemise vajadust vastavuskontrollisüsteemi olemasolu, kirjutab vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg.

Kui seni on toimiva vastavuskontrollisüsteemi tagamine olnud Eestis pigem krediidiasutuste ja kindlustusandjate kohustus, siis rahvusvahelises praktikas on see kohustus laiaulatuslikum. Välja on kujunenud seisukoht, et vastavuskontrollisüsteem (compliance management system) peaks olema kõikides suuremates ja keskmise suurusega äriühingutes. Vastutus selle tõhusa toimimise eest lasub äriühingu juhatusel. Kõige ühesemalt tulenevad juhatuse liikme vastavuskontrolli kohustused Saksamaa (kohtu)praktikast, millele sarnased suundumused on äratuntavad ka Eesti õiguses.

Mis on vastavuskontrollisüsteem?

Vastavuskontrollisüsteem on ühingujuhtimise oluline osa, hõlmates nii ühingu sisemiste reeglite, juhiste ja kirja pandud väärtuste kogumit kui ka nende järgimise kontrolli. Selle eesmärk on tagada äriühingu tegevus, mis on kooskõlas seadustega ning laiemalt kannab eetilisi väärtusi. Lihtsustatult tähendabki vastavuskontroll praktikas toimivat dünaamilist kontrollimehhanismide kogumit riskide juhtimiseks. Vastavuskontrollisüsteem on kui interdistsiplinaarne äriline ja õiguslik sisemine kvaliteedikontroll, mis tagab usaldusväärsuse väljapoole ja kindluse äriühingu omanikele ning juhtorganitele.  

Vastavuskontrollisüsteemi nõue on välja kasvanud suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest, kuid see on kujunemas turupraktikaks ka keskmise suurusega ettevõtetele. Vastavuskontrollisüsteemi olemasolu nõuavad paljud (rahvusvahelised) lepingupartnerid, sest see aitab vähendada lepingupartneri rikkumisest tuleneda võivat ülekanduvat maineriski.

Keda see aitab?

Tõhusa vastavuskontrollisüsteemi olemasolu korral saab äriühingu juhatus tugineda argumendile, et toimiva vastavuskontrollisüsteemi tagamisega on ta täitnud seadusest tuleneva hoolsuskohustuse. Vastavuskontrollisüsteem mitte ainult ei aita vältida äriühingule kahju tekkimist, vaid aitab äriühingu juhatusel kahju tekkimisel vastutusest vabaneda või vastutust vähendada. Seda ei tohiks võtta üksnes kui bürokraatlikku kohustust, vaid ka kui võimalust.

Lisaks ülal käsitletud vastavuskontrollisüsteemi äriühingu juhtorganite vastutust vähendavale komponendile on positiivsete vastavuskontrollisüsteemi kõrvalmõjudena esile toodud ka näiteks ettevõttekultuuri alusena eetiliste väärtuste juurutamine ning riskide varajane tuvastamine ja järelevalve teostamine. Samuti aitab toimiva vastavuskontrollisüsteemi olemasolu jaotada ettevõttesisest vastutust ja kompetentsi, minimeerida õigusabikulusid seoses rikkumisjuhtude vähenemisega, kujundada vastutustundliku ettevõtte mainet, tõsta usaldust ametiasutuste ees ning reageerida ebareeglipärasustele kiiresti ja kohaselt. Kõige suurem on see positiivne kõrvalmõju ettevõtetele, mis on suure avalikkuse tähelepanu all.

Kuidas luua?

Ühtset vastavuskontrollisüsteemi mudelit, mida saaks kohaldada kõikidele äriühingutele, ei ole. Tõhus vastavuskontrollisüsteem peab lähtuma äriühingu spetsiifikast, tegevusalast ja just sellele äriühingule omastest riskidest – hõlmates muu hulgas nii äriliste kui õiguslike riskide auditit. Järelikult tuleb selleks, et rajada ettevõttesse tõhus vastavuskontrollisüsteem a) teha ühingus vastavuskontrolliaudit, mille alusel koostatakse juhendid ja tegevuskavad, b) panna paika vastavuskontrollisüsteemi toimimiseks vajalikud mehhanismid ning c) teha sellekohased koolitused.

Hetkel kuum