7. jaanuar 1996 kell 22:00

Enesekehtestamise treening

Personalijuhtidele adresseeritud enesekehtestamise treening algas minu jaoks lehest, millel seisis: PARE koolitus -- «Personalijuhi enesekehtestamise treening» ja millelt lugesin, et kursuse eesmärk on «aidata osalejatel leida konkreetseid võimalusi, mille abil suurendada oma mõjujõudu ja edukust personalijuhina»; töö toimub väikeses grupis treeningu vormis, kus treeneril on eksperdi ja nõustaja roll ja kursusel käsitletakse «personalijuhi jaoks olulisi enesekehtestamise viise ning nende tugevaid ning nõrku külgi».

Minu jaoks algas kursus nädala jagu enne, kui kursustele registreerununa sain postist treeningut tutvustava materjali, ajakava ja kirja, milles kursuse läbiviija Mati Sööt soovis, et koostöö saab olema kasulik ja palus tulevase treeningu suurema tulemuslikkuse tagamiseks teha veidi eeltööd. Lisatud küsimustik sundis tegelema mõningate esmapilgul reaalse tööalase tegevusega väheseotud, kuid mind inimesena väga põhjalikult puudutavate küsimuste läbimõtlemise ja neile vastuste formuleerimisega.

Asja tõsiselt võtnud kursuslastel jäi hiljem tänada iseennast, sest rahuldavate vastuste leidmine näiteks küsimusele, millised konkreetselt on teie elu tähtsamad eesmärgid või tugevad küljed, mis aitavad eesmärke saavutada, osutub üllatavalt põhjalikku ja keskendunud tegelemist nõudvaks ülesandeks. Lisatud ajakava näitas, et kursus on kahepäevane, esimesel päeval oli tööks planeeritud aeg kl 10.00--19.00 ja teisel päeval kl 9.00--16.00, konkreetsemalt sellest paberist aga suurt midagi välja ei lugenud, sest kogu tegevust, mis ei olnud sissejuhatus, kohvipaus või lõuna, tähistas sõna «rühmatöö».

Treening toimus Aisa hotelli ööklubina kasutatavas ruumis, mis oli väikese grupi jaoks sobiva suurusega ja mugava mööbliga, ka võimalus treeningut katkestamata kohvi juua pälvis osalejate üksmeelse heakskiidu. Kivi oma kapsaaeda teenis muidu rahuldav hotell arvustajat häirinud treeninguruumi pealetükkiva sisekujunduse ja väga tagasihoidliku hommikusöögiga.

PARE eestvedamisel korraldataval personalijuhtide (täiend)koolitusel on juba väike ajalugu ja on tekkinud inimesed, kes koolitustel enam-vähem regulaarselt osalevad, seega võis eeldada, et grupp koosneb enam-vähem võrdse ettevalmistusega inimestest, mis oleks läbiviija ees seisvat ülesannet veidi lihtsustanud.

Enesetutvustuse käigus selgus, et grupi üheksa liiget olid küllaltki erineva taustaga, kõik ei olnud ka personalijuhid, eelneva kogemuse ja koolitatuse tasegi oli erinev. Veidi etteruttavalt tuleb öelda, et ehkki osalejate «saak» kujunes ilmselt erinevaks, ei jäänud minu meelest kahe päeva kokkuvõttes keegi tänu esineja professionaalsusele «tühjade kätega».

Et programm lubas loengulise osa kaaluks kuni 10% ajast, siis mahtusidki kahe päeva jooksul räägitu märksõnad korraldaja ette valmistatud neljale A4-formaadis lehele, millele minul lisandus paar-kolm lehekülge omakäelisi ülestähendusi ja kursuse lõpul ka osalejate enda koostatud enesearenduse programm.

Vastandlikke arvamusi tekitas kursuse läbiviija soov, et rollimängude võimalikud situatsioonid pakuksid välja grupi liikmed ise. Positiivse poolena tuleb mängu väljapakutu elulisus osalejate jaoks, samas avaldati arvamust, et selleteemalisele arutlusele kulutatud aja oleks saanud kokku hoida, kui kasutada eelnevalt koostatud situatsioone.

Kui 5 tähistab ideaali, hindaksin ettevalmistustöid hindega 4.

Kursuse läbiviija professionaalsus pälvis kõrge hinnangu, väikeses grupis töötas valitud stiil -- analüüsiv, põhjendav, väliselt väheaktiivne, osalejate suhtes tähelepanelik ja situatsiooni täpselt soovitud piirides hoidev -- suurepäraselt. Pluss väljapaistev ainetundmine ja loogilisus -- 5 punkti.

Kursust üldiselt hinnates peab märkima täpset vastavust väljakuulutatud programmile, loogilist ülesehitust ning meeldejäävaid näiteid kinnistamiseks.

Kursuse käigus läbiti põhjalikult nii enesekehtestamise olemus ja funktsioonid. Kõlama jäi mõte, et edukus tähendab eelkõige enesele selgelt formuleeritud eesmärkide püstitamist, mille täideviimiseks on vajalikud niisugused õpitavad oskused, nagu põhjendatud soovide esitamine teistele, vastuseismine teiste põhjendamatutele soovidele, teiste käitumise soovitud suunas muutmine ja seejuures mittevajalikest konfliktidest hoidumine.

Sümpaatselt mõjus treener, kes ei lasknud unustada, et suhtlemine on kahepoolne protsess ja, et suures enesekehtestamise tuhinas partnerile mitte liiga teha, said paberile ka igaühe õigused suhtlemises, mis oma näilisele enesestmõistetavusele vaatamata on varmad igapäevases rüsinas ununema.

Paarilt osalejalt kuuldud tähelepanek oli, et oleks suudetud kaasa minna ka intensiivsema tempoga, eriti pealelõunasel ajal leidis ka allakirjutanu, et hea tahtmise korral oleks õnnestunud väike «viilimine».

Kas aga intensiivsema tempo tagamiseks tarvilik treeneripoolne kehtestavam (osalejate poolt seega alistuvam) käitumine oleks aidanud arendada osalejate kehtestavust, on küsitav.

Treener ilmestas oma juttu skeemide ja olulisemate märksõnade jäädvustamisega, kursuse lõpul tehti kokkuvõte kahe päeva jooksul räägitust.

Rollimängudes jäi kursusest osavõtjate osalemise aktiivsus erinevaks. Isiklikult arvan, et kursus oli kasulikum rollimängudes ja arutelus aktiivselt kaasalöönuile, kuigi treeneri sõnul õpib osa inimesi paremini kõrvaltvaatajana.

Väga kasulikuks pidasid kursuslased rollimängude situatsioonide asjatundlikke analüüse, neid oleks soovitud jõuda läbi võtta rohkemgi, samas oli ka teooria poolel veel paljutki, mida ei jõudnud lähemalt käsitleda. Kõige selle plaanil eelistaksin kolmepäevase tsükliga treeningut, sest jäi tunne, et lahedama ajavaru puhul olnuks «saak» kopsakam. Seda enam, et kahepäevase, ööbimist sisaldava kursuse hind (1800+200 krooni) ei ole minu hinnangul kallis. Kehtestava käitumise põhimõtted

1. Kasutage neutraalset, mitte partnerit süüdistavat keelt.

2. Olge teiste suhtes avatud, vastuvõtlik ja koostöövalmis.

3. Astuge ebameeldivale olukorrale otsekohe vastu või vähemalt niipea kui võimalik.

4. Veenduge, et teie mitteverbaalne suhtlemine oleks kooskõlas sõnadega.

5. Olge täpne tagasisides ja kriitikas.

6. Ärge ajage tühja juttu ega segage sõnumit täitesõnadega.

7. Ärge laske enese ega teiste «hinda alla».

Hetkel kuum