31. märts 1996 kell 22:00

Mis on tsiviilvastutuskindlustus?

Mitmete projekteerimis-peatöövõttu teostavate firmade ning teistel ametialadel töötavate spetsialistide tegevusega kaasneb tavalisest suurem vastutus. Töötaja vead mõõdistamisel, planeerimisel jm töödel võivad kaasa tuua suuri kahjusid. Tuleks kaaluda kindlustamise võimalust.

Tsiviilvastutuse kindlustusega kaasneb alati õigusabi. Kindlustusselts palkab advokaadi või eksperdi, kes selgitab välja kahju ulatuse ja aitab tõe tuvastamisel ning hoiab kliendi head nime ja reputatsiooni.

Muidugi tahavad uurimisorganid luua pretsedente, algatades ametiisikute vastu kriminaalasju, millega kaasneb tsiviilnõue kahju hüvitamiseks.

Isikliku materiaalse vastutuse lepingutesse võivad parimad juristid kirjutada sisse sanktsioone kuipalju tahes. Kuid parimagi tahtmise korral ei hakka need sätted alati tööle või ei rakendu, sest eksinud töötajal ei ole lihtsalt raha ja firma peab tekkinud kahju omast taskust kinni maksma.

Kui on sõlmitud leping kindlustusega, siis on vähemalt kindel, et firma kindlustab end sisuliselt ka võimaliku pankroti vastu. Piltlikult on sõlmitud kindlustusleping lepingu täitmise tagatiseks ehk performance bonds'iks, mis on parem tagatis kui paar vana arvutit või mitmeid kordi panditud auto.

Arhitektid ja insener-konsultandid võivad sõlmida vastutuskindlustuse lepingut mitmeti. Enim eelistatakse aastast vastutuskindlustuse lepingut, millega oleks kaetud tegevusvastutus ja konsultandivastutus. See annab hea potentsiaali väikestele büroodele saada tööd alltöövõtu korras mitmete projekteerimistööde tegemisel.

Kindlustusselts kontrollib firma professionaalsust, likviidsust ja tausta ning sõlmib tsiviilkindlustuslepingu, mis on peatöövõttu teostavale firmale heaks tagatiseks, et võimaliku eksimuse korral ei pea läbi viima vägagi kallist pankrotimenetlust ning saamata jääks sageli vägagi suurte summade kasutamisest saadav tulu.

Proffesional indemnity ehk ametialane kindlustus on arenenud majandussituatsiooniga maades väga levinud. Klient on huvitatud, et ka peatöövõtjal oleks tegevusvastutus kaetud kindlustusega.

Tsiviilvastutuskindlustust iseloomustab kindlustuslepingu tagasiulatuv jõud ehk retroactiv period. Lepingu saab sõlmida tagasiulatuva jõuga kuni tegutsemise alguseni. Seega saavad kaetud ka need tehingud, mis olid tehtud enne kindlustusperioodi algust.

Võistupakkumisel mingile üksikprojektile võib vaagida kindlustust üksikprojekti korras nn single project proffesional indemnity insuranse. Sellise kindlustusliigiga katab peatöövõtja ära ka alltöövõtjad. Mitmed elitaarsed arhitektid juhivad ja finantseerivad peatöövõtu korras kogu projekti. Sel juhul jääb talle võimalus valida tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlminud alltöövõtjate vahel.

Kindlustusega saab katta ka garantiiaja, millest klient on alati huvitatud. Kindlustuspakkumuse maksumus programmeeritakse sisse vähempakkumisse.

Korrektselt vormistatud võistupakkumus tõstab konkurentsivõimet, kui ta sisaldab teiste nõutud garantiide hulgas ka vastutuskindlustust. Riskide kaardistamine

Vahel aetakse vastutuskindlustus segamini teiste kindlustusliikidega, näiteks ehitusriskide kindlustuse ja katkestuskindlustusega. Kuigi ka kogu ehitusriskide kindlustus -- contractors all risks (CAR) -- kätkeb endas vastutuskindlustust, on tema kate viidud miinimumini ja ta rakendub alles pärast projekteerimistöid teises etapis, st tööde vahetul tegemisel ehitusplatsil.

Ka selle kindlustusliigi (CAR) puhul on kaetud peatöövõtjaga koos alltöövõtjad. Konsultandi tegevusvastutus katab eelkõige projekteerimisel tehtud vead -- see on peamine erinevus ehitusriskide kindlustusest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et arenenud majanduskeskkonnaga maades on üle 30 kohustusliku tsiviilvastutuskindlustuse liigi. Enamikes tänapäevastes töövõtulepingutes on ära näidatud vastutuskindlustuse nõue.

Seega on tsiviilvastutuskindlustus väga vajalik kindlustusliik, mis kaitseb omanikku, tööandjat ja investeerijat lepingupartneri töötajate poolt põhjustatud võimalike kahjude ning kohtuprotsesside eest. Sõlmitud kindlustusleping aitab vältida ka suuri õiguskulutusi.

Hetkel kuum