4. juuni 1996 kell 22:00

Valga müügimaks on seadustega pahuksis

Valga linnavolikogu 20. detsemberi 1995. aasta määrus, millega linnas kehtestatakse müügimaks, pole kooskõlas ei põhiseaduse ega maksukorralduse seadusega. Seda mitmel põhjusel.

Maksukorralduse seaduse järgi on müügimaks kohaliku omavalitsuse ehk antud juhul Valga linnavolikogu määrusega kehtestatud kohalik maks.

Samas puudus ja puuduvad tänaseni müügimaksu kehtestamisel maksumääruse rakendamise kord ja võimalike maksusoodustuste ja nende tegemise kord, mis on ette nähtud maksukorralduse seaduse § 7 punkt 8 ja 9 järgi maksu kehtestamisel.

Volikogu poolt kehtestatud maksumääruse lisa punkt 3 on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ja kohalike maksude seaduse põhimõttega, st kõik peavad olema seaduse ees võrdsed. Et maksumääraks on kehtestatud kõigil 1%, siis suure ja kiire käibega juriidilistel isikutel võib maksustatav maksusumma kujuneda suuremaks, kui ettevõtte tulumaks. St. enam kui 26% tuludest. Kohalike maksude seaduses on kohaliku tulumaksu kõrgemaks määraks 2% maksustatavast tulust, millest on maha arvatud eelpool nimetatud riiklik tulumaks.

Volikogu kehtestatud maksumääruse § 6 on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12. Maksumääruse rikkumisel on välja jäetud maksuhalduri vastutus, mida näeb ette maksukorralduse seaduse § 28.

Intressi suurus 0,1% enam ei kehti, selle määrab käesoleva aasta aprillis riigikogus vastu võetud maksukorralduse seaduse muutmise seadusega rahandusminister.

Määrus on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Valga linna põhimäärusega, mis näeb ette järgmisi Valga kohaliku omavalitsuse põhimõtteid:

-- kõigi kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja nende lahendamise korraldamine;

-- igaühe seaduslike õiguste, kohustuste ja vabaduste tagamine;

-- linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;

-- seaduslikkuse tagamine ja seaduslike vahendite vaba valik oma ülesannete ja kohustuste täitmisel;

-- omavalitsusorganite vastutus neile antud õiguste ja pandud kohustuste täitmisel;

-- linnaelanike õiguste ja huvide kaitse, neile avalike teenuste osutamine ja vahendamine soodsamatel tingimustel;

-- tegevuse avalikkus.

Et Valgas kehtivad ka teised kohalikud maksud (nt loomapidamismaks) ja kohalike maksude seaduse järgi ei tohi maksuobjekti maksustada rohkem kui ühe kohaliku maksuga, siis peaksid poes olema näiteks eri hinnad koera- ja kassipidajatele jne. Eri hindade kehtestamise, kontrolli jne kulud peaks kompenseerima maksuhaldur, kelleks on Valga linnavalitsus.

Kohalike maksude seadus praegu otseselt ei nõua maksu kehtestamisel maksu rakendamise korra kehtestamist, maksukorralduse seaduse § 7 (maksuseadusele esitatavad nõuded) nõuab aga maksu rakendamise korra kehtestamist.

Riigikogul oleks viimane aeg lisada vastav punkt ka kohalike maksude seadusesse. Sellise punkti olemasolu oleks ära hoidnud Valgas praegu tekkinud arusaamatused müügimaksu kehtestamisega.

Ning lõpetuseks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse põhimõtte järgi kohalike hindade kehtestamisel volikogus peab olema vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (nt soojusenergia hind, kohaliku üürihinna piirmäär jne).

Hetkel kuum