8. detsember 1996 kell 22:00

Äriregistriga seotud tähtajad

Ettevõtlus

Kui ei ilmne äriregistri kande tegemist takistavaid asjaolusid, arvestage selliste äriseadustikus sätestatud tähtaegadega:

- kandeotsuse teeb selleks pädev isik 15 päeva jooksul alates avalduse saabumisest. Äriregistrit pidava maa- või linnakohtu esimees võib tähtaega erilist kontrollimist vajavatel asjaoludel pikendada 30 päevani;

- ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte samas vormis või ümberkujundamise teel äriregistrisse kandmise avalduse peab kohtunik läbi vaatama 60 päeva jooksul selle saabumisest arvates;

- registripidaja teeb kande hiljemalt 5. tööpäeval pärast kandeotsuse allakirjutamist;

- registripidaja teatab kande tegemisest avaldajale viivitamatult, mitte hiljem kui 10. tööpäeval kande tegemisest registrisse arvates. Kui avalduses on kande tegemist takistav puudus või puudub vajalik dokument, võib otsuse tegemiseks pädev isik määrata tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja möödumisel kõrvaldatud ei ole, jääb avaldus rahuldamata.

Hetkel kuum