23. jaanuar 1997 kell 22:00

Luther ja Pärnits vaidlevad edasi ringkonnakohtus

Lutheri esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasik ütles, et ta esitas jaanuari alguses Tallinna ringkonnakohtule apellatsiooni Tallinna linnakohtu 12. detsembri otsusele, mis rahuldas esitatud hagi vaid osaliselt. Otsus kohustas küll Kaubalehte välja andnud ASi Media ja Ülo Pärnitsat ümber lükkama Jens Martin Lutheri au teotanud ja tegelikkust moonutavad andmed, kuid ei rahuldanud taotlust mõista Lutherile 100 000 krooni hüvitust talle moraalse kahju tekitamise eest.

Linnakohtu meelest ei esitanud Luther ühtegi tõendit moraalse kahju tekkimise ja selle rahalise suuruse kohta. Otsuses tõdetakse, et kellegi kolmanda isiku õppekulude võtmine tekitatud kahju arvestuse aluseks ei ole seaduslik. Nimelt oli Jens Martin Luther lubanud taotletava 100 000 krooniga toetada J. Kermiku õpinguid Londonis.

Viktor Kaasik avaldas kohtu sellise seisukoha üle imestust, küsides: kuidas saab isik tõendada puhtpsüühilist üleelamist? Kui kohus leidis, et Pärnits ja Kaubaleht, kus Pärnits nimetas Lutherit kantpeaks ja väljapressijaks, peavad vabandama, siis järelikult tunnistati nad ka süüdi moraalse kahju tekitamises, sõnas Lutheri esindaja.

30. jaanuaril tuleb Tallinna linnakohtus arutusele Ülo Pärnitsa esindaja vandeadvokaat Aavo Aadli taotlus ennistada vastuapellatsiooni esitamise tähtaeg. Aadli ütles, et Pärnits ei kavatsenud esialgu linnakohtu otsust edasi kaevata. Kaasiku esitatud apellatsioonist sai aga Pärnits Aadli sõnul teada liiga hilja, sest sellekohane teatis oli saadetud Marlekori, kus Pärnits kuigi tihti ei käi.

Aavo Aadli on endiselt veendunud, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus oma arvamusele, seega on ka Pärnitsal õigus oma arvamusele Lutherist. Linnakohus tunnistas selle väite küll õigeks, ent viidates põhiseaduse samale paragrahvile leidis, et oma arvamuse levitamisel massiteabevahendi kaudu ei tohi teise isiku au ega head nime teotada.

Linnakohtu otsuses, mis pole küll veel jõustunud, kohustati ASi Media ja Pärnitsat Lutheri au teotanud andmeid ümber lükkama esimeses Kaubalehe numbris, mis ilmub pärast kohtuotsuse jõustumist. Kohus leidis, et ta ei saa kohustada kostjaid teadet avaldama muudes, Mediale mitte kuuluvates ajalehtedes.

ASi Media tegevdirektor Tommy Biene avaldas eile lootust, et Kaubaleht hakkab uuesti ilmuma veebruari lõpus. Samas ta lisas, et kuukirjaks kujundatav Kaubaleht muutub 180° ega hakka enam kajastama majanduselu.

Hetkel kuum