7. september 1997 kell 22:00

Aktsionärideleping toob stabiilsust

Aktsionärideleping (ka akstionäridevahe-line leping -- Shareholders' Agreement) peaks kindlustama akstiaseltsi stabiilsema tegutsemise, sest suurema või väiksema hinnaga välistatakse eri aktsionäride gruppide huvide kokkupõrked tulevikus koos nendest tulenevate tagajärgedega.

Ameerika juristide hulgas on aktsionäridelepingu vajalikkuse iseloomustamiseks käibel kõnekäänd: küsimus ei ole selles, kas aktsionärid lähevad tülli, vaid selles, kui pea nad tülli lähevad.

Äriseadustik aktsionäridelepinguid ei reguleeri ega ka keela. Aktsionäridelepingu mõte on selles, et kõik või osa aktsionäridest võivad kokku leppida, kuidas nad tulevikus teatud küsimustes hääletavad.

Erilist tähtsust omab see nõukogu valimisel ning kasumi jaotamisel. Näiteks lepivad aktsionäride grupid kokku nõukogu liikmete arvu jagunemises, samuti nõukogu liikmete tagasikutsumises teatud juhtudel.

Selliseks juhuks võib olla nõukogu või selle liikme aktsiaseltsi suhtes kahjulik või seltsi diskrediteeriv käitumine.

Seega võib öelda, et detailne aktsionärideleping, mis on sõlmitud (enamus)aktsionäride vahel, toob seltsi tegutsemisse stabiilsuse ja ettemääratavuse. Aktsionäridelepingu rikkujaid võib mitmel moel karistada, alates trahvidest kuni kohustuseni müüa osa või kõik omandis olevad aktsiad.

Üldiselt tuleks aktsionäridelepinguga reguleerida alljärgnev:

- nõukogu liikmete jaotus aktsionäride (ka töötajate) vahel, töökorraldus;

- nõukogu liikmete tagasikutsumine, asendusliikme valimine;

- üldkoosolekute läbiviimise kohad, kui põhikiri lubab üldkoosoleku läbiviimist aktsiaseltsi asukohast väljaspool;

- häälte jagunemisel otsuse tegemiseks tarvitatav meetod, kui tegu ei ole isiku valimisega;

- aktsiaseltsi finantseerimine;

- uute aktsiate märkimise eesõiguse küsimused, emissioon, uute aktsionäridega seonduv;

- piirangud kasumi jaotamisel, kasumi jaotamise põhimõtted;

- juhatuse liikmete ja töötajate palkamise põhimõtted;

- aktsiaseltsi eesmärgid, äriplaan, ärifilosoofia ja tegutsemiskultuur;

- audiitori valimise ja erikontrolli määramisega seonduv;

- ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamisega seonduv;

- kõrvalkohustused -- leppetrahvid, viivised jmt;

- lepingu sisule kohaldatav seadus.

Hetkel kuum