20. oktoober 1997 kell 22:00

Kohus: maksuintressid pole nõuete eelisjärjekorras

Läinud reedel teatavaks tehtud linnakohtu otsuses viidatakse pankrotiseadusele, mille kohaselt rahuldatakse pankrotimenetluses maksuvõlg eesõigusnõudena, kuid maksuvõla viivis ei ole eesõigusnõue ja kuulub rahuldamisele muude tähtaegselt tunnustatud nõuete hulgas viiendas järgus.

Et pankrotiseadus ei mõtesta lahti mõisteid «maksuvõlg» ja «maksuvõla viivis», tuleb tsiviilseadustiku üldosa seaduse järgi lähtuda nende tõlgendamisel üldlevinud tähendusest, leidis kohus.

Sõna «maksuvõlg» üldlevinud tähendus on maksuseadustega kehtestatud kohustuslike maksude riigile või omavalitsusorganile tähtaegselt tasumata summa. Sõna «viivis» üldlevinud tähendus on seaduse või lepinguga kindlaksmääratud rahasumma, mille võlgnik on kohustatud tasuma kreeditorile kohustise täitmisega viivitamise korral.

Neist tähendustest lähtudes on «maksuvõla viivis» seega rahasumma, mille maksumaksja on maksuseadustest tulenevate maksude tasumisega viivitamise korral kohustatud tasuma lisaks maksuvõlale, järeldatakse linnakohtu otsuses.

Eeltoodu põhjal kohus leidis, et sõna «maksuvõlg» lahtimõtestamisel pankrotiseaduse mõttes pole õige lähtuda maksukorralduse seadusest (maksuvõlg on tasumata maksusumma, sh intress), millest seni on oma nõuetes lähtunud maksuamet. Kohus asus seisukohale, et maksukorralduse seadusest kui tervikust johtudes erineb selles sätestatud «intressi» mõiste tema üldlevinud tähendusest.

Arvestades ühtaegu asjaolu, et selle aasta veebruaris jõustunud pankrotiseadus on maksukorralduse seadusest uuem norm, jättis linnakohus Tallinna maksuameti hagi rahuldamata, pidades õigeks pankrotihalduri seisukohta, et maksuvõla viivistest tulenev nõue tuleb rahuldada üldistel alustel, mitte aga eesõigusnõudena.

Tallinna maksuameti direktriss Triinu Rohtla on kinnitanud, et maksuamet kavatseb selle vaidluse kuni riigikohtuni lõpuni vaielda. Kaebuse esitamiseks on maksuametil aega 20 päeva.

Hetkel kuum