25. november 1997 kell 22:00

Eesti Pank mõisteti õigeks Innovatsioonipanga ees

Ringkonnakohus leidis, et Eesti Pank võttis tänavu 9. septembril vastu protokollilise otsuse, millest väljastas Innovatsioonipangale 10. septembril otsustava osa ja 16. septembril kirjeldava osa. Halduskohus kontrollis ringkonnakohtu arvates üksnes otsustavat osa, millest olid tingitud ka ebaõiged järeldused.

Eesti Panga protokolliline otsus vastab üksikaktidele esitatud vorminõuetele ning on seega formaalselt õiguspärane. Otsus on vastu võetud pädeva organi poolt vastavalt kehtestatud korrale, on faktiliselt ja õiguslikult põhjendatud ning on seega motiveeritud ja sisuliselt kontrollitav, kinnitas ringkonnakohus. Asjaolu, et otsuse terviktekst esitati Innovatsioonipangale alles 16. septembril, ei muuda seda otsust iseenesest seadusevastaseks.

Ringkonnakohtu halduskolleegiumi eilses otsuses öeldakse, et Tallinna halduskohus, kes luges keskpanga nõukogu otsuse Innovatsioonipanga tegevuslitsentsi tühistamise kohta kui motiveerimata haldusakti seadusevastaseks, on asja arutamisel -otsustamisel lähtunud keskpanga tegevuse protseduurilisest ja vormilisest küljest. Analüüsimata on Innovatsioonipanga tegevuse ja vaidlusaluse otsuse sisuline seos.

Halduskolleegium juhtis tähelepanu sellele, et haldusasja läbivaatamisel on kohtunikul õigus kontrollida vaidlustatud haldusakti kinnipidamist protseduurilistest ja vorminõuetest, aga samuti nende sisulisi seoseid. Ringkonnakohus luges selle puuduse menetlusnormide rikkumiseks, mistõttu halduskohtu otsus tühistatigi ja saadeti tagasi uueks arutamiseks.

Innovatsioonipanga esindaja advokaat Sanjay Jaanus Mody ütles, et ehkki ringkonnakohtu otsus vajab põhjalikku analüüsi, on selle edasi-kaebamine riigikohtusse äärmiselt tõenäone. Mody viitas seejuures asjaolule, et Innovatsioonipanga tegevuslitsents tühistati 10. septembril, tühistamisotsuse motiividest informeeriti aga alles 16. septembril, sedagi Innovatsioonipanga kirjaliku järelepärimise peale.

Ka ringkonnakohus leidis, et pangainspektsiooni järelevalve tulemused on salajased küll kolmandate isikute, mitte aga asjasse puutuva krediidiasutuse suhtes. Järelikult pidanuks keskpank oma otsuse väljastama Innovatsioonipangale kärbeteta.

Keskpanga esindaja vandeadvokaat Aare Tark ütles, et keskpank peab kõnealust vaidlust põhimõtteliselt tähtsaks. Eesti Pank on Targa sõnul eriline institutsioon, kes peab oma toiminguis lähtuma keskpanga ja krediidiasutuste seadusest. Sellest lähtudes kehtivad Targa väitel erinormid ka keskpangast lähtuvaile haldusaktidele-nõukogu otsustele, presidendi määrustele ja pangainspektsiooni ettekirjutustele.

Hetkel kuum