6. jaanuar 1998 kell 22:00

Hiljaksjääja maksab

Vastavalt tulumaksuseaduse (TMS) § 1 lõikele 1 on ettevõtted kohustatud esitama asukohajärgsele maksuametile taotluse aasta avansiliste maksete kohta. Õiend tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuaril. Taotluse mitteesitamisel määrab 1998. a avansilised maksed maksuamet, võttes aluseks 1996. aasta maksustatava tulu. Sama TMSi § 31 lõike 5 alusel on ettevõttel võimalik taotleda avansiliste maksete vähendamist. Ettevõtte taotluse aluseks on tema põhjendused ja arvestused, mille järgi tema maksustamisperioodi tulu on väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust. Avansiliste maksete vähendamise taotlus, selleks et see maksuameti poolt rahuldataks, peab olema piisavalt argumenteeritud, loogiliselt põhjendatud ja arvestama ka järgnevaid aastaid. Ilmselt ei piisa maksuametile põhjendus vormis, et 1998. aastal ettevõte kasumit ei saa jms. Maksuameti poolt aktsepteeritavateks põhjendusteks avansiliste maksete vähendamiseks, koos lisatud arvestustega ja argumentidega, võiksid olla järgmised juhud: -- jooksval aastal planeeritakse tulla turule uute müügiartiklitega ja/või juurutada uut toodangut, millega kaasnevad suured turustuskulud; -- teravnenud konkurentsi tingimustes on ette näha kulude suurenemist turunduse ja toodete/teenuste kvaliteedi parandamise osas; -- ostujõulist nõudlust piiravad, konkurentsi teravdavad ja jooksvat tarbimist vähendavad valitsuse makromajanduslikud otsused; -- kallinevad mitmete tootmissisendite hinnad (vesi, elekter, riigilõivud, transport, pangaintressid jms), mis viivad ettevõtte kasumimarginaali vähenemisele; -- kõrgema või maksimaalse maksuamortisatsiooninormi kasutamine; -- varasemate maksuperioodide kahjumite, mis olid jaotatud viie aasta peale, kustutamine; -- ettevõtte asukohta kavatasetakse muuta ja teha investeeringuid hoonetesse. Eelpooltoodu peaks olema heaks pidepunktiks argumenteeritud põhjendustele, mille eesmärgiks on maksuameti positiivne otsus ettevõtte avansiliste maksete vähendamise osas. Loomulikult on kõik põhjendused, mida maksuamet aktsepteerib, head põhjendused.

Hetkel kuum