17. mai 1998 kell 22:00

Aktsionäride üldkoosoleku võib otsusega katkestada

Aktsionäride üldkoosoleku katkestamise otsus ei ole päevakorra täiendamine ega nõua katkestamise küsimuse päevakorda võtmist. Kui aktsionärid koosoleku jätkamisel otsustavad küsimuse, mis on otsustatud enne koosoleku katkestamist, siis tuleb arvestada äriseadustiku (ÄS) § 293 lg 3 sätetega.

Üldkoosolekuga seonduv võib hetkel huvi pakkuda, kuna ÄSi § 334 lg 1 kohaselt kinnitab majandusaasta aruande üldkoosolek. Kuna enamiku äriühingute majandusaasta lõpeb 31. detsembril, siis sellise majandusaasta lõpu puhul peab aruande kinnitamiseks üldkoosoleku pidama hiljemalt juuni lõpus.

Vastavalt ÄSile tuleb üldkoosoleku kokkukutsumisel aktsionärile teatada ka päevakord. ÄSis ei ole sätestatud, kas aktsionäride üldkoosolek peab kestma katkestamatult, võib teha vaheaegu või isegi koosoleku katkestada ning jätkata näiteks järgneval päeval. Üldiselt on asutud seisukohale, et üldkoosolekut võib katkestada ning hiljem jätkata, arvestades teatud seaduse- või põhikirjajärgseid tähtaegu. Katkestamise otsus ei ole üldkoosoleku päevakorra täiendamine ega nõua ÄS § 293 lg-s 3 toodud korra järgimist.

Riigikohus on seisukohal, et katkestatud üldkoosoleku jätkamise tingimuseks pole kõigi nende aktsionäride osavõtt, kes olid esindatud koosolekul enne selle katkestamist. Sellest lähtudes tuleb silmas pidada, et ka jätkuv üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool või muu ÄSis nõutud arv aktsiatega esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

Koosoleku jätkamisel toimub päevakorras olnud läbiarutamata küsimuste arutamine. Üldkoosoleku päevakorra täiendamiseks loetakse, kui koosoleku jätkamisel soovitakse otsustada neid küsimusi, milles üldkoosoleku otsus enne koosoleku katkestamist on vastu võetud. Vastavalt ÄS § 293 lg-le 3 võib küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

Hetkel kuum