15. detsember 1998 kell 22:00

Sisekontroll ettevõttes -- milleks seda vaja

Ettevõtte konkurentsivõime säilitamiseks ja positsioonide tugevdamiseks tuleb juhtkonnal võtta suuri riske. Võttes riske, peab olema paigas kontroll riskide üle.

Igas ettevõttes eksisteerib kontrollisüsteem formaalsel või mitteformaalsel kujul. Ettevõtlusriskide maandamiseks peaks juhtkond kaaluma kontrollisüsteemi täiustamist ning eesmärgipäraseks muutmist. Suurde ja keskmisesse ettevõttesse tuleb luua siseaudit, mis aitab hinnata kontrollisüsteemi efektiivsust, kuna omanik või juhtkond ei suuda kõiki operatsioone vahetult kontrollida.

Välisaudiitori ülesanne on kontrollida ettevõtte aastaaruannet ja raamatupidamist. Siseaudiitor peaks konsulteerima ettevõtte juhtkonda, kuidas tasakaalustada kontrolli ja riski suhet, aidates tagada: ettevõtte tegevuse vastavalt püstitatud eesmärkidele ja kooskõlastatud protseduurireeglitele; ressursside efektiivse kasutamise; ettevõtte varade säilitamise; juhtkonna ja personali juurdepääsu vajalikule infole; aruandluse korrektsuse ning õigeaegse esitamise; ettevõtte tegevuse kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega; ettevõtte õiguste kaitse.

Riskide hindamissüsteemi väljatöötamisel tuleb lähtuda olulisuse printsiibist ning jätta kõrvale ettevõtte tegevuse seisukohalt ebaolulised riskid. Seega põhiküsimus süsteemi kujundamisel oleks: kas eksisteerivad riskid seavad ohtu ettevõtte ärieesmärkide saavutamise?

Olukord, kus organisatsioonis tuntakse ja aktsepteeritakse riske ning kontrollielementide lisamine nende ohjamiseks ei ole majanduslikult efektiivne, oleks ideaalne.

Enamikus ettevõtetes esineb situatsioon, kus kontrollisüsteem on puudulik, ning sellest tulenevalt ei suudeta täita püstitatud ärieesmärke või esineb liigset kontrolli, st tegeldakse ebaoluliste riskide maandamisega.

Tuleb üle vaadata riskide ja kontrolli suhe ja ettevõtte ärieesmärgid.

Ettevõtte areng on dünaamiline, sama kehtib ka sisekontrollisüsteemi kohta. Tuleb tegeleda riskide maandamiseks juba rakendatavate kontrollielementide efektiivsuse hindamisega ning vajadusel uute lisamisega. Riski ja kontrolli suhe tuleks optimeerida.

Sisekontrolli teema on Eesti ettevõtluses suhteliselt uus. Organisatsioonides ei ole siseaudiitori funktsioon juurdunud ja nende konsulteeriv roll riskide ohjajana rakendunud. Situatsioon peaks muutuma. See seab siseaudiitoritele suure vastutuse, nad peaks maandama ettevõtte riske ja aitama organisatsiooni liikmetel jaotada kohustusi ja vastutust efektiivselt.

Turumajanduses andestatakse ebaadekvaatseid otsuseid ja põhjendamatult võetud riske vähe. Kaasneb surve ettevõtte juhtidele optimeerida ettevõttes protsessid ning kasutada ressursse efektiivselt. See aga tähendab tugevat sisekontrolli.

Hetkel kuum