11. juuli 1999 kell 22:00

Laohotell paigutab ja kindlustab kauba ning saadab selle sihtkohta

Arenenud tööstusriikides on laohotelliteenuseid osutatud juba mitu aastakümmet. Eestis on selle teenuse eelised veel täielikult teadvustamata.

Laohotelliteenuse pakkuja teostab reeglina saabunud kauba mahalaadimise ja selle paigutamise vastavalt tellija soovile kas tollilattu või tollitud kauba lattu.

Pärast kauba mahalaadimist kontrollitakse kaubakoguste vastavust saatedokumentidele ja paigutatakse kaup riiulikohtadele. Hiljem komplekteeritakse kaup vastavalt omaniku juhistele ja loovutatakse soovitud firmale või viiakse näidatud aadressile. Vastavalt teenuse tellija soovile on võimalik teostada mitmesuguseid lisaoperatsioone, nagu kaupade ümberpakkimine, siltide lisamine, markeerimine jms.

Kõik lattu saabunud kaubasaadetised sisestatakse peale koguste vastavuse kontrolli arvutivõrgus olevasse laoarvestuse programmi ning väljastamisel võetakse üleantud kaubakogused programmist maha reaalajas. Vastavalt vajadusele viiakse läbi inventuure, mille käigus võrreldakse tegelikke kaubakoguseid laoprogrammi saldodega.

Laoteenuse pakkuja võtab endale täisvastutuse kauba nõuetekohase säilitamise eest ja kindlustab hoiulevõetud kaubad. Püsisuhete sisseseadmisel sõlmitakse suuremate kaubakoguste hoiustamisel laoteenuse pakkuja ja tellija vahel reeglina hoiustamisleping, mis garanteerib tellijale tema materiaalse vara säilimise ja võimalike kahjude täieliku hüvitamise.

Laohotelli teenust kasutades:

- maksab ettevõte ainult kasutatud teenuste eest ja kauba poolt hõivatud riiulikohtade, pindala või ruumala eest. Oma lao suurus sõltub pidevalt läbimüügist -- kord võib see osutuda liiga väikeseks, kord liiga suureks. Laohotell seevastu optimeerib laoruumi ja minimiseerib laokulud;

- ei seo ettevõte kapitali laohoonete, laosisustuse ja laotehnikaga. Vabasid ressursse saab otstarbekamalt kasutada firma põhitegevuses;

- säästab ettevõte palgakulusid, kuna firmal on teenusepakkuja kaudu alati vajalikul määral laotöötajaid;

- teab ettevõte ladustamise tegelikke kulutusi ja oskab seeläbi täpsemalt tegevusi planeerida ja oma toodete hindasid kujundada;

- ei valmista suurte kaubakoguste vastuvõtmine ja paigutamine hoiustamiseks probleeme, kuna laoteenuse pakkujal on võimalik inimressursse ja laotehnikat kiiresti mobiliseerida;

- ei teki raskusi hooajaliselt suurte kaubavoogude käsitsemisega;

- ei teki probleemi kindlustamisega, hoiustatavad kaubad kindlustab laoteenuse pakkuja;

- ei pea tegelema kauba valve ja turvamisega, see on laopidaja mure.

Laohotelli teenus kohaldatakse lähtuvalt tellija vajadustest. Põhimõte on tegutseda ühe osana kliendi ettevõttest, kokkulepitud tingimustel ja kliendi äriplaani järgi.

Kompleksse teenindamisega aidatakse partneril keskenduda tema põhitööle -- klientide teenindamisele ja efektiivsema lõpptulemuse saavutamisele.

Autor: Ain Tulvi

Hetkel kuum