18. juuli 1999 kell 22:00

Puhkusetasu arvutatakse mitmel viisil

Tööandja peab maksma töötajale puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Puhkusetasu arvestamise viis oleneb töötajaga kokkulepitud palgatingimustest.

Kui töötajale arvestatakse palka ainult töötatud aja ja kindlaksmääratud suurusega palgamäära järgi (nt kuupalk), jätkatakse puhkuse ajal lihtsalt töölepingus sätestatud palga maksmist. Ainus erinevus on, et see osa palgast tuleb välja maksta enne puhkuse algust.

Kui aga palka arvestatakse lisaks töötatud ajale ka muude näitajate alusel (nt tulemuspalk), peab puhkusetasu arvutamisel lähtuma puhkuse kuule eelnenud kuuel kuul töötajale arvestatud keskmisest päevapalgast. Puhkusetasu arvutamiseks korrutatakse 5/7 keskmisest päevapalgast puhkuseperioodi kalendripäevade arvuga.

Keskmise palga arvutamisel lähtutakse üldjuhul puhkusele eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud palga kogusummast. Kui nimetatud perioodil on tööleping olnud terve kalendrikuu peatatud, siis vähendatakse ka arvutamise aluseks olevat kuude arvu.

Kui töösuhe on sama tööandja juures kestnud vähem kui kuus kalendrikuud, kuid rohkem kui üks kalendrikuu, võetakse keskmise palga arvutamisel aluseks puhkusele eelnenud kalendrikuudel teenitud palga kogusumma.

Keskmise palga arvutamisel arvatakse palga hulka kõik töötaja poolt teenitud palgana käsitletavad summad, s.o põhipalk, lisatasud ja juurdemaksed. Keskmise palga arvutamisel ei võeta aga arvesse puhkusetasu ning teiselt tööandjalt saadud palka, samuti ravikindlustuse hüvitist ja teisi summasid, mida palgaseaduse kohaselt palgana ei käsitleta.

Lisatasu võetakse keskmise palga arvutamisel arvesse ajavahemiku eest, millal see teeniti, mitte väljamaksmise aja järgi.

Kui lisatasu makstakse keskmise palga arvutamisel aluseks võetavast ajavahemikust pikema aja eest, võetakse see arvesse võrdeliselt osaga, mis langeb keskmise palga arvutamisel aluseks võetavasse ajavahemikku, s.o kuus eelnevat kuud.

Kui aga lisatasu keskmise palga arvutamisel aluseks olnud ajavahemiku eest makstakse välja pärast puhkusetasu maksmist, arvutatakse uus keskmine palk ja tehakse puhkusetasu juurdemakse.

Keskmise päevapalga arvutamisel liidetakse kuue kuu palgasummad ja jagatakse sama perioodi täistööajaga töötava töötaja tööajanormi järgse tööpäevade arvuga, saades sel viisil ühe tööpäeva keskmise palga.

Kui töötajale ei arvutatud palka selle perioodi kõigi tööpäevade eest töölt mõjuva põhjusega puudumise tõttu või kui töötaja oli ajutiselt töölt vabastatud, vähendatakse arvutusperioodi tööpäevade arvu nende puudutud päevade võrra. Samas, töölt omavoliliselt puudutud või töölt kõrvaldatud päevade võrra tööpäevade arvu ei vähendata.

Tööandja ja töötaja võivad puhkusetasu arvutamise osas omavahel kokku leppida ka eespool kirjeldatust soodsamatel tingimustel.

Autor: Jüri Kalda

Hetkel kuum