9. november 2000 kell 22:00

Kas riik võiks osta kinnipidamisteenust erafirmadelt, erastada vanglad?

Koalitsioonileppes on punkt, et kui erasektor teeb midagi paremini kui riik, tuleb see anda üle erasektorile. Minu arust peaks riik üldse tegelema ainult kodanike sise- ja välisturvalisusega, ülejäänu võiks maha tõmmata.

Raha ja seaduste tagatus on selge kriteerium. Kui ettevõtjad suudavad seadustele ja muudele nõuetele vastavat teenust odavamalt pakkuda, kui seda praegu riik teeb, siis on teenuse ostmine ettevõtjatelt igati põhjendatud.

Kõik sõltub rehkendustest. Riigi vastutus on kodanike õiguste kaitse, kuidas seda teha, on tehnika küsimus.

Väga hea mõte! Kui ikka hakkama ei saa, erastame ära. Tõsiseid probleeme on ka kohtutes, prokuratuuris ja politseis, tollist rääkimata. Jääb ainult oodata, millal tulevad uued ?ideed? erakohtutest, eraprokuratuurist, erapolitseist ja eratollist. Argumendid ka nende ametkondade erastamiseks on ju samad.

Teoreetiliselt oleks ?vanglate erastamine? võimalik, kuid Eestis puuduvad kinnipidamisteenuse ostmiseks erastruktuuridelt igasugused majanduslikud ja sotsiaalsed eeldused. Kuid praktiliselt ei pea ma aseda võimalikuks. See on võimalik riigis, kus on piisavad materiaalsed ressursid, väljaõpetatud inimesed, sotsiaalne baas.

Meie turvafirmad ei suuda seda teenust täna riigile kindlasti mitte osutada.

Arvan küll. Tegemist on ühega paljudest teenustest, mida riik peab oma elanikele tagama, kuid ei pea seda ilmtingimata ise osutama. Riigi ülesanne on nii täna kui homme tagada ühiskonna turvalisus, töötada välja vastavate valdkondade riiklik poliitika ja arengusuunad.

Erastruktuur suudaks kindlasti riigi lepingupartnerina teenust efektiivselt osutada.

Kas ESS Eesti osaleks vanglate erastamisel, kui valitsus sellise otsuse vastu võtaks? ESS Eesti ASi emaettevõte, rahvusvaheline kontsern Group 4 Falck omab vastavat kogemust paljudest maailma riikidest, kus meie ettevõtted sarnast teenust osutavad. Kuna me täna ei tea, mis on tulevase võimaliku erastamise objekt ja tingimused, ei ole sellele küsimusele võimalik üheselt vastata.

Hetkel kuum