9. oktoober 2001 kell 22:00

Järelevalveasutuste ülesanded

Energiaturu inspektsiooni põhiülesandeks on kütuse- ja energiaturu riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Inspektsiooni tegevusvaldkondadeks on:

tarbijate huvide kaitsmine suhtlemisel turgu valitsevate energiaettevõtetega;kütuse- ja energiaettevõtjatele võrdsete tingimuste loomine osalemiseks energiaturul;algtingimuste loomine konkurentsi tekkides, vabaturu põhimõtete rakendamine kütuse- ja energiamajanduses.

___________________________________________

Tarbijakaitseameti tegevuse eesmärk on tarbija seaduslike õiguste kaitsmine ning nende huvide esindamine. Amet viib ellu tarbija seaduslike huvide ja õiguste kaitset kõigi ettevõtjate suhtes, sõltumata ettevõtte omandivormist ja ametkondlikust alluvusest, kes suhetes tarbijaga on kauba või teenuse müüjad, tootjad või vahendajad.

Tarbijakaitseameti põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

tarbija elu ja tervise kaitsmine, rakendades vahendeid, mis aitavad tarbijaturul tagada ohutute kaupade ja teenuste müüki;tarbija majanduslike huvide kaitse;tarbija informeerituse suurendamine ja tema teadmiste süvendamine.

___________________________________________

Konkurentsiameti põhiülesanneteks on:

järelevalve teostamine konkurentsiseaduse täitmise üle;uurida konkurentsi kahjustavaid lepinguid ja kokkuleppeid nii omaalgatuslikult kui ka ametile esitatud taotluste alusel ning vastavate tingimuste täitmise korral nendes anda lube nende lepingute sõlmimiseks;uurida konkurentsitingimusi erinevatel kaubaturgudel ja teha ettepanekuid konkurentsiolukorra parandamiseks, lahendada turgu valitsevate ettevõtjate seisundi kuritarvitamisega seotud juhtumeid;kavandada konkurentsi soodustavaid meetmeid ja teha ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks;lahendada kõlvatu konkurentsiga seotud kaebusi;koguda teavet ühinemiste kohta;teha koostööd teiste riikide ja riikide ühenduste konkurentsijärelevalve ametkondadega;korraldada konkurentsiõigusealast väljaõpet ja levitada konkurentsialast teavet.

Konkurentsiametil on õigus nõuda teavet ettevõtjatelt, riigiasutustelt ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning füüsilistelt isikutelt konkurentsiseadusega temale pandud järelevalve ja funktsioonide teostamiseks, sealhulgas konkurentsiolukorra uurimiseks erinevatel kaubaturgudel.

Konkurentsiametil on õigus kohaldada sanktsioone seaduse jõustamise tagamiseks.

Hetkel kuum