18. oktoober 2001 kell 14:36

Eile võeti vastu uus väärtpaberituru seadus

Riigikogus vastuvõetud uue väärtpaberituru seaduse eesmärgiks on kehtestada väärtpaberituru Euroopa Liidu ja rahvusvahelistele standarditele vastav õiguslik regulatsioon. Uus seadus, mis jõustub 1.jaanuaril 2001, koos 30 rakendusaktiga peab tagama Eesti väärtpaberituru sujuva ja tõhusa toimimise, läbipaistvuse, usaldusväärsuse ja integreerumise teiste samaväärsete turgudega.

Seadus arvestab kõikide kehtivate väärtpaberiturualaste direktiividega ja ühe praegu veel ettepaneku vormis direktiiviga - ülevõtmispakkumise direktiiviga. Seega on Eesti seadus Euroopa Liidu vastavatest standarditest ühe sammu võrra ees ja viib ellu Euroopas kavandatavat väärtpaberiõiguse reformi (finantsteenuste tegevuskava ühtse turu loomiseks finantsteenuste valdkonnas).

Seadus koosneb 7 osast, 28 peatükist ja 277 paragrahvist. Võrdluseks võib tuua praegu kehtiva ja viiel korral muudetud väärtpaberituru seaduse, mis koosneb 35 paragrahvist. Euroopa Liidu liikmesriikide sama valdkonda reguleerivate seadustega võrreldes võib öelda, et integreeritud on vähemalt 5 erinevat seadust. Selline toimimisviis järgib üleüldist arengut, kus õiguslik keskkond finantsturgudele ja -teenustele muutub üha standardsemaks ja integreeritumaks.

Peale põhimõistete defineerimise reguleerib uus seadus väätpaberite avalikku pakkumist, investeerimisühingute tegevust investeerimisteenuste osutamisel, väärtpaberiturgude ja väärtpaberiarveldussüsteemide toimimist ning järelevalve teostamist.

Kaasaegne, rahvusvahelistele standarditele vastavalt korrastatud ja läbipaistev väärtpaberiturg toimib kindlasti tõhusamalt ja suurendab usaldusväärsust nii praeguste kui ka tulevaste investorite ja emitentide silmis. Sellega muutuvad paremaks võimalused ühelt poolt teadlike investeeringute tegemiseks ja teiselt poolt rahaliste vahendite kaasamiseks majandustegevuse arendamiseks ning majanduskasvu tõusuks. Eelkõige muutuvad paremaks turupõhise rahastamise võimalused pankadel põhineva rahastamise kõrval.

Hästi reguleeritud väärtpaberiturg on ka oluliseks eeltingimuseks pensionireformi käigus moodustatavate pensionifondide edukale arengule ning finantsturujärelevalve reformi kohaselt järgmisel aastal tööle hakkava finantsinspektsiooni arengule.

Väärtpaberituru seadusega seonduv kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus muudab emitendi väärtpaberit või sellise väärtpaberi emitenti puudutava siseteabe kasutamise kõrval ka reguleeritud väärtpaberituruga manipuleerimise kriminaalkorras karistatavaks.

Hetkel kuum