Tarmo Riisenberg • 7. november 2001 kell 22:00

Kadunud postisaadetise võib leida

Eesti Posti sise- ja välisposti osakonna juhataja asetäitja Lylian Taali sõnul on postisaadetise saatjal õigus esitada postile otsimise avaldus, juhul kui on kahtlus, et saadetis pole adressaadini teenusele kehtestatud tähtaja möödumisel jõudnud.

Juhul kui avaldus tehakse nn registersaadetise kohta (st postisaadetise kohta, millele on omistatud saatedokumentidesse kantud number ja mille kulgemist on võimalik jälgida), leitakse see Lylian Taali sõnul enamasti ka üles ning toimetatakse vastavalt saatja korraldusele (saadetis kuulub saatjale, kuni seda ei ole adressaadile väljastatud) kas saajale või siis saatjale tagasi.

Kõige sagedamini tekitab postitöötajate hinnangul viivitusi  postisaadetise kulgemisel saadetisel näidatud ebatäpne aadress. Täht- või väärtsaadetise (registersaadetis) vastuvõtmisel märkab postitöötaja terane silm üldjuhul puudulikku aadressi ning laseb seda täiendada, kuid lihtpostisaadetiste puhul, mis antakse postile postkastide vahendusel, vastab kontrollivõimalus puudub ning saadetis võib ekselda, kuni see lõpuks saatjale tagasi jõuab. Kui aga puudub ka saatja täpne aadress, siis riigisisesed postisaadetised antakse väljastamatute postisaadetiste hulka, rahvusvaheline kirikorrespondents aga tagastatakse lähteriiki. Väljastamatu kirjavahetus  ning kirjade ümbrised hoiuaja möödumisel hävitatakse.

Riigisiseste postisaadetiste eest kannavad postiettevõtted materiaalset vastutust: tähitud kirja, postkaardi, panderolli või postisaadetiste tähitud väljastusteate kaotsimineku korral 100 krooni; pisipaki korral 500 krooni, väärtustamata postipaki kadumise korral 100 krooni. Väärtpostipakk ja väärtkiri kompenseeritakse avaldatud väärtussumma ulatuses; postisaadetise sisu osalise puudumise või rikkumise eest vastavalt tegelikule kahjusummale.

Avaldatud väärtusega postisaadetiste ja väärtustamata postipaki kaotsimineku, täieliku riisumise või rikkumise korral, samuti posti- ja kiirrahakaardi järgi raha mitteväljamaksmise korral postiettevõtte süü tõttu tagastatakse saatjale või adressaadile ka saatekulu. Avaldatud väärtusega saadetiste korral kindlustust ei hüvitata.

Kui kiirrahakaart maksti adressaadile välja võrreldes kontrolltähtaegadega hilinemisega või vähemas summas, kui ette nähtud, tagastatakse saatjale või adressaadile elektroonsel teel edastamise saatekulu.

Rahvusvaheliste postisaadetiste kaotsimineku, sisu osalise puudumise või rikkumise eest kannavad postiettevõtted materiaalset vastutust määrades, mis on ette nähtud Ülemaailmse Postiliidu normdokumentides. Kaudseid kahjusid või realiseerimata kasumit arvesse ei võeta, hüvituse väljamaksmine toimub Eesti kroonides.

Postiettevõtted ei kanna materiaalset vastutust juhul, kui postisaadetiste kaotsiminek, sisu osaline puudumine või rikkumine oli tingitud vääramatute jõudude tegevusest. Postiettevõtted ei kanna mingisugust vastutust mistahes vormis koostatud tollideklaratsioonide ega tolliameti poolt tolliläbivaatusele kuuluvate rahvusvaheliste postisaadetiste kontrollimisel vastuvõetud otsuste eest.

Lylian Taali sõnul tasub väärtuslikuma sisuga kirjade ja postipakkide puhul need avaldatud väärtuse ulatuses kindlustada. Juhul, kui tegu on kergesti puruneva sisuga postipakiga, siis nende saatmiseks nii Eestis kui välisriikides tuleb kasutada vastavat lisateenust. Nii postipakile kui ka saatedokumentidesse tehakse sel juhul märkus  või kleebitakse vastav lipik ?Ettevaatlikult ?/ Colis fragile. Kui vastav märkus puudub, käsitletakse saadetisi tavakorras ning purunenud sisu suhtes puudub õigus kompensatsioonile.

Hetkel kuum