15. november 2001 kell 12:46

Koalitsiooni tüliküsimuste lahendamine tekitab hulga komisjone

Koalitsioon jõudis poolteist nädalat tagasi küll kokkuleppele valitsusliidu siseste pingete lahendamiseks, kuid see nõuab järjekordsete komisjonide ja nõukogude moodustamist.

Järgnevalt ülevaade 13st töörühma arutlusteemadest ja edasisest tegevusest:

1. Elektroonilise isikutunnistuse vabatahtlikkus või kohustuslikkus ? peaminister kutsub kokku ekspertidest ja poliitikutest koosneva komisjoni, mis peab jõudma kõiki osapooli rahuldava lahenduseni;

2. Kommunistliku rezhiimi kuritegusid hukka mõistev avaldus ? muuta avalduse teksti, taotleda sellele konsensust kõigi Riigikogus esindatud erakondade hulgas, võtta avaldus vastu hiljemalt 14. juuniks 2002;3. Hasartmängumaksu tõus ja maksulaekumiste kulutamine ? sotsiaalministri, kultuuriministri ja rahandusministri kokkulepe;4. Regionaalpoliitika nõukogu ? tõstetakse regionaalarengu juhtimise taset ja moodustatakse nõukogu, kuhu kuuluvad ministrid ja Riigikogu fraktsioonide liikmed;5. Ministeeriumide ühendamine ? jaanuariks 2002 valmistatakse ette sisuline analüüs, milles arvestatakse ka eurointegratsiooni vajadusi. Seejärel otsustatakse, kas ministeeriumide ühendamine enne järgmisi parlamendivalimisi on otstarbekas;6. 2002. aasta riigieelarve ? võimalikke eelarvemuudatusi (sealhulgas ka eelarve mahu kärpimine) hakkab arutama peaministrist, rahandusministrist ja sotsiaalministrist moodustatav komisjon, mille tööst võtavad osa ka kolmikliidu fraktsioonide esindajad;7. Valimisseaduste muutmine ? lähtutakse seisukohast, et valimisseadusi tuleks muuta konsensuse alusel, Riigikogu põhiseaduskomisjoni juurde moodustatakse töögrupp, kes hakkab menetlema valimisseaduste muudatusettepanekuid;8. Nn suveaja taastamine ? teemat käsitletakse tulevikus täiendavate argumentide ilmnemisel. Praegu on poolt- ja vastuargumente võrdses hulgas, enamik neist emotsionaalse kaaluga.9. Maamaks, maa hindamine - tekkinud probleemid lahendada valitsuse esitatavate eelnõude kaudu.10. Energeetika ja elektri hinna temaatika - leiti, et tegu on strateegilise probleemiga, kus tuleb välja töötada skeem riigi regulatiivse rolli tõhustamiseks olukorras, kus energeetikasektor on erastatud. Osapooltel tuleb hoiduda populistlikest avaldustest elektri hinna teemal.11. Keeletsensus valimistel - teema tuleb lahendada novembri lõpuks. Liia Hänni koos Mart Nutiga esitavad teema menetlemise stsenaariumi 5. novembriks, mis näitab, kuidas siduda valimisseaduse muudatus ja Riigikogu ning omavalitsuste asjaajamiskeele eelnõud.12. Haldusterriotriaalne reform - see jääb vabatahtlikuks. Reformiga seatud seadused tuleb Riigikogus läbitöötamise ja muutmise järel vastu võtta. Lahendamist vajab omavalitsuste tulubaasi temaatika. Vaja on välja töötada uus haldusterritoriaalse reformi strateegia ja taktika, lähtudes sellest, et 2002. aasta valimisteks ei jõua reformi ellu viia. Aktiivselt tuleb toetada vabatahtlikku ühinemist projektipõhiselt, eraldades raha omavalitsustele, kes esitavad konkreetse ühinemisprotsessi kava ja eelarve.13. Töö- ja puhkeaja seaduse rakendamine - sotsiaalministeerium esitab rakendusakti projekti, mis võimaldab seaduse paidlikku rakendamist, silmas pidades hariduses, tervishoius ja teistel elualadel tekkinud pingeid.

Hetkel kuum