5. detsember 2001 kell 22:00

Tallinnas käivitub mitu ettevõtlusprojekti

Ühe konkreetse näitena ettevõtlusprojektidest, mida Tallinna linn koostöös partneritega plaanib, on suunatud metalli-, masina- ja aparaaditööstusele Eestis. Projektitegevuseks on esitatud taotlus lisafinantseeringuteks Soome partnerite poolt Interreg IIIA programmi (2,4 milj EEK). Jätkuprojekti kavandatakse finantstaotlus esitada põimikprojektina Phare CBC-sse (0,8 milj. EEK). Tallinna Ettevõtlusameti poolt on antud projekti omafinantseering kokku umbes 250 000 krooni.

Sisuliselt on tegemist rahvusvahelise võrkkoostöö arenguprojektiga ja samal ajal kvalifitseeritud tööjõu täiendkoolitusprojektiga, mille eesmärgiks on Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmine ja praktiline valmisolek EL liitumiseks. Projekti ühe resultaadina peaks valmima internetipõhine andmebaas sektori ettevõtetest ja nende tegevusest, mis koondab ettevõtete ressursside info. Võrgustiku arendamise eesmärgiks on projektis ettevõtete vahelise koostöö süvendamine, operatiivne infovahetus olemasolevatest ja vajalikest ressurssidest, aga ka ettevõtluse toetusinfo hankimine.

Metalli-, masina- ja aparaaditööstuse sektoril on olemas potentsiaal oma toodete arendamiseks ja ekspordiks, juhul kui tagatakse tootjate kvaliteetne väljaõpe, kes oleksid võimelised teostama paindlikku töökorraldust. Eestil on masina-, metalli-ja aparaaditööstuse pikaajalised traditsioonid ning avatus innovaatilisusele. Meil on üle 400 metalli-ja masinatööstuse ettevõtte. Umbes 84 tootmisettevõtetest põhineb Eesti kapitalile, väliskapitalile 10 ringis. Masinatööstuses töötavate inimeste hulk on umbes 20 000 inimest. Efektiivsust vajab sektori erineva suurusega ettevõtete omavaheline koostöö ? ressursside ost, müük ja infovahetus tervikuna.

Ettevõtetevaheline koostöö võimaldab edaspidi algatada ühisprojekte suuremate alltöövõtulepingute täitmiseks. Alltöövõtt on paljude väiketegijate ellujäämise põhialuseks. Sellised ettevõtted on Eestis palju ja nad on tööandjaks erinevates väiksemates piirkondades.

Masinatööstuse Liidu tellitud viimaste uuringute põhjal on põhiprobleemideks sektoris oskustööliste vähesus ja tootmisefektiivsuse madal tase. Tõsisemaid probleeme tööjõu leidmisel on nendel ettevõtetel, kelle äriidee või selle teostus ei ole rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Teostatav projekt aitab kaasa nimetatud valupunktide ületamisele. Tallinna Ettevõtlusametil on ettevalmistamisel sektoraalsed EL programmidest finantseeritavad projektid ka rõiva- ja tekstiilitööstuses ning ehitussektoris. Planeerimisel on ka toiduainetetööstusele suunatud koostöötegevus.

Kavas on ka EL poolt rahastatav projekt alustava ettevõtluse valdkonnas, mille raames on sihtgrupiks tudengid ja vanemaastme kooliõpilased, tööd otsivad ja töötud tallinlased, kellele projekti raames tutvustatakse erinevaid ettevõtluse vorme, maksuseadusi, ettevõtluse aluseid ja praktilisi küsimusi laiemalt.

Hetkel kuum