Ranno Tingas • 22. august 2002 kell 22:00

Oodata on maksuteadet vaidlustamiseks

Vastavalt tulumaksuseadusele tuleb juurdemakstav tulumaks tasuda 1. oktoobriks siis, kui isik on deklareerinud väärtpaberitulu, kasu vara võõrandamisest või ettevõtlustulu. Juurdemakstava tulumaksusumma kohta peab maksuamet saatma maksuteate hiljemalt 1. septembriks. Maksuteadet ei saadeta ja tulumaksu ei pea juurde maksma, kui täiendavalt makstav summa on alla 50 krooni.

Kui inimene on deklareerinud väärtpaberitulu, kasu vara võõrandamisest või ettevõtlustulu ning tal on õigus tulumaksu tagasi saada, siis tulumaks tagastatakse hiljemalt 1. oktoobriks, kuid maksuteadet ei saadeta.

Maksuamet koostab maksuteate tuludeklaratsioonil esitatud andmete põhjal. Seetõttu ei tohiks maksuteade enamasti halbu üllatusi tuua. Samas ei ole välistatud maksuameti töötajate eksimused, mis võivad kaasa tuua vigu maksuteates. Näiteks võib olla jäänud tähelepanuta varasematest aastatest edasikantav väärtpaberikahju või ettevõtluse tulust tehtavad mahaarvamised. Samuti on piisavalt õigusaktidega reguleerimata nüansse, mis võivad mõjutada maksusumma suurust.

Arvestada tuleks, et maksuteade ei ole mingi suvaline paberitükk, vaid haldusakt, mille vaidlustamiseks on ette nähtud kindel tähtaeg ja kindlad reeglid. Juhul kui maksuteates on arvutusvigu, kuid maksuteadet ei vaidlustata tähtaja jooksul, tuleb maksusumma ära maksta ning hiljem ei ole maksuteate vaidlustamine võimalik. Ent kui arvutusvead on maksumaksja kasuks, ei saa maksuamet pärast vaidlustamistähtaja möödumist neid arvutusvigu parandada ega tulumaksu juurde nõuda. Juhul kui isik leiab, et maksuteade rikub tema õigusi, siis on aega 30 päeva maksuteate vaidlustamiseks alates maksuteate kättetoimetamise päevast.

Kui selguvad uued asjaolud võrreldes tuludeklaratsioonil deklareerituga, siis on maksuametil aegumistähtaegade jooksul (deklaratsiooni esitamise tähtpäevast üldjuhul 3 aastat või tahtluse korral 6 aastat) õigus määrata täiendavalt tasumisele kuuluv maksusumma. Seega on maksuteade maksuametile siduv ainult arvutuse õigsuse osas ja deklaratsioonil esitatud andmete ulatuses, kuid ei garanteeri, et tulumaksusumma ei võiks hiljem muutuda. Juhul kui maksuamet avastab asjaolud, mis suurendavad tulumaksusummat võrreldes tuludeklaratsioonil deklareerituga, siis tehakse maksuotsus. Maksusummat vähendavate asjaolude selgumisel antakse uus maksuteade.

Kuna maksuteadet ei saadeta tulumaksu tagastamise korral, siis ei saa sel juhul maksuteadet vaidlustada. Kui kellegi tagastatud tulumaksusumma on väiksem, kui ta enda arvutuste kohaselt oleks olnud õigus tagasi saada, siis on võimalik vaidlustada väiksemas summas tulumaksusumma tagastamine või esitada taotlus täiendava tulumaksusumma tagastamiseks. Juhul kui maksuamet ei tagasta täiendavat tulumaksusummat, siis on võimalik esitada vaie või kaebus toimingule. Vaie tuleb maksuametile esitada 10 päeva jooksul ajast, mil isik sai teada toimingust või isik pidi teada saama toimingust. Kohtusse pöördumiseks on aega 30 päeva täiendava tulumaksusumma tagastamise keeldumise teatavakstegemisest.

Maksuameti haldusakti või toimingu vaidlustamiseks võib esitada vaide elukohajärgse maksuameti kaudu maksuametile või pöörduda otse kohtusse. Juhul kui elukohajärgne maksuamet nõustub vaidega, siis ta muudab haldusakti või tühistab selle ja tagastab täiendava tulumaksusumma. Kui elukohajärgne maksuamet ei nõustu vaidega, siis saadab ta vaide otsustamiseks maksuametile. Maksuameti otsuse võib vaidlustada kohtus. Oluline on meeles pidada, et maksuteate vaidlustamine ei vabasta juurdemakstava tulumaksusumma tasumisest ega intressiarvestusest (0,06 päevas). Juhul kui maksuteates oli viga ja maksuteade tunnistatakse kehtetuks, siis tühistatakse ka intressiarvestus. Kui maksumaksja jõudis suurema summa tulumaksu ära maksta, siis on tal õigus nõuda maksuametilt intressi 0,06 päevas.

Seega ei ole maksuteate või tulumaksu tagastamisega seotud probleemid ebaolulised, vaid kõikvõimalike vigade põhjused tuleks kohe maksuametist järgi uurida ning juhul kui vastus ei ole põhjendatud, siis tähtaja jooksul vaidlustada maksuteade, maksuotsus või maksuameti toiming.

Hetkel kuum