4. november 2002 kell 22:00

Ekspedeerimise tingimustega tutvumine päästab sekeldustest

Enne esmakordset veotellimust tasub tutvuda Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (EEA) üldtingimustega, et vältida hilisemaid sekeldusi.

Paljud kliendid ei ole EEA üldtingimustest teadlikud ning kirjutavad lepingule alla uskudes, et võimalikud probleemid ei puuduta tema saadetist. Paraku on rahvusvaheline transport seotud mitmete ootamatustega. Kaubad läbivad riike, kus on esindatud erinevad sotsiaalsed ja kultuurilised väärtused.

Vahemaad võivad olla pikad ning transporditeekond väga muutlik.

Sellest lähtuvalt on EEA kehtestanud üldtingimused, mis sätestavad ekspedeerija ning kliendi õigused ja kohustused ning vastutuse transpordikonventsioonide kohaselt.

Üldtingimused saab jaotada ekspedeerija ja kliendi vastutuseks.

Tellitud veose transpordil lasuvad kohustused ka kliendil. Kliendil on kohustus ära hoida ekspedeerijale tekkiv võimalik rahaline või esemeline kahju, mille on põhjustanud näiteks kauba kohta esitatud valeandmed, klient on kauba puudulikult pakendanud, markeerinud, deklareerinud või kui kaubal on sellised kahjustusi esilekutsuvad omadused, mida ekspedeerija ei saanud ette näha.

Kliendil lasub vastutus, kui ekspedeerija on kliendi eksimuse või hooletuse tõttu olnud kohustatud tasuma tolli- või muid ametlikke makseid, trahve või andma tagatisi.

Ekspedeerijal lasub vastutus vedajana ja vahendajana.

Ekspedeerija vastutab vedajana kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise ja kauba kahjustumise eest kauba veoks ülevõtmise ja kohaletoimetamise vahelisel ajal ning kohaletoimetamisega viivitamise eest.

Kui ekspedeerija on teinud kauba kohaletoimetamise asjaomasele isikule teatavaks või on edastanud selleks kirjaliku teate kliendi määratud aadressil, lõpeb vedaja vastutus teate edastamisest arvates 15 päeva pärast. Ekspedeerija ei vastuta, kui kauba kahjustumise on põhjustanud kliendi eksimus või hooletus või kahjustumine on tulenenud kauba omadustest, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine või hävimine külma-, kuuma- või niiskustundlikkuse tõttu. Ekspedeerija ei vastuta ka siis, kui puudub nõuetekohane pakend või see on puudulik.

Kauba kaotsimineku või kauba väärtuse vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud väärtuse alusel. Lisaks hüvitatakse ka kaotsiläinud kauba veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud.

Ekspedeerija ei ole kohustatud maksma muud hüvitist näiteks saamata jäänud tulu, turukaotuse või muu kahju eest. Kauba kahjustumise korral hüvitatakse kauba väärtuse vähenemine.

Ekspedeerija vastutab kauba kahjustumise eest, mille põhjus on hooletu suhtumine lepingu täitmisse.

Ekspedeerija peab tõendama, et ta on lepingut täites nõutava hoolikusega järginud kliendi huve.

Ekspedeerija ei vastuta kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest kauba veol, peale- ja mahalaadimisel, üleandmisel, tollimisel, ladustamisel, raha sissenõudmisel või muude ekspedeerija vahendatavate teenuste osutamisel eeldusel, et ekspedeerija tõendab oma piisavat hoolikust kolmanda isiku valimisel.

Seega on soovitatav kõrgema väärtusega kaup katta veosekindlustusega, et vältida võimalikku suurt kahju.

Autor: Salmen ?ois

Hetkel kuum