10. detsember 2002 kell 7:31

Börs tegi Saku Õlletehasele hoiatuse

Tallinna börs tegi Saku Õlletehasele hoiatuse, konfidentsiaalse info kasutamist polnud, teatas börsi noteerimiskomisjon.

Tallinna börsi noteerimiskomisjon arutas oma 9. detsembril toimunud koosolekul Saku Õlletehase juhatuse liikme poolt toime pandud Börsi Reglemendi sätete võimalikke rikkumisi.

Börsi Reglemendi osa 'Nõuded emitentidele' (edaspidi: RNE) punkti 2.7.2 kohaselt on Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmel, prokuristil ja audiitoril, samuti nende lähikondsetel keelatud tehingute tegemine emitendi väärtpaberitega oma nimel või vahendajate kaudu tähtaja jooksul, mille kulgemine algab üks nädal enne aruandeperioodi lõppu ja mis lõpeb vastava perioodi aruannete avalikustamise päevale järgneval päeval.

Juhul, kui emitent on kohustatud vastavalt käesolevate nõuete sätetele esitama Börsile konsolideeritud aruanded, lõpeb nimetatud tähtaeg konsolideeritud aruannete avalikustamise päevale järgneval päeval.

Aruandeperioodiks käesolevate nõuete tähenduses loetakse periood, mille kohta emitent edastab Börsile regulaarselt emitendi või selle oluliste tütarettevõtjate bilansi ja/või kasumiaruande.

RNE punkti 2.4.1 kohaselt on emitent kohustatud pidama nimekirja isikutest, kes vastavalt RNE nõuete alapunktile 2.2. omavad konfidentsiaalset informatsiooni. Börsi nõudmisel on emitent kohustatud edastama selle nimekirja Börsile.

RNE punkti 2.4.2 kohaselt on emitent kohustatud informeerima kõiki isikuid, kes vastavalt RNE alapunktile 2.2. omavad konfidentsiaalset informatsiooni, RNE nõuete sätetest ja kohustama nimetatud isikuid järgima RNE-s sätestatud korda.

Seoses Saku Õlletehase 2002. aasta poolaasta aruande avalikustamisega oli RNE punkt 2.7.2. katkematult kohaldatav ajavahemikul 24.06.2002 - 27.08.2002. Nimetatud perioodil tegi Saku Õlletehase juhatuse liige Saku Õlletehase aktsiatega müügitehingu.

Tutvunud esitatud materjalidega, Börsi noteerimiskomisjon järeldas:

1. Saku Õlletehase juhatuse liikme tegevus on olnud vastuolus RNE p. 2.7.2 sätestatuga. Noteerimiskomisjon peab vajalikuks märkida, et Saku Õlletehase juhatuse liige oleks Reglemendi nõuete täitmiseks pidanud tegema nimetatud tehingu temalt oodatava kohase hoolsusega, s.t. informeerima oma kliendihaldurit kui enda esindajat tema suhtes kehtivatest piirangutest ning et esindaja tegutsemise korral vastavalt esindatava juhistele, ei või esindatav tugineda esindaja teadmatusele asjaolude suhtes, mida esindatav ise teadis või pidi teadma;

2. Saku Õlletehase poolt kasutatavad sisekontrollimeetmed (tagamaks RNE punktist 2 tulenevate kohustuste täitmine) tuleb lugeda piisavaks;

3. Saku Õlletehase juhatuse liikme tegevuses ei ole tuvastatud konfidentsiaalse informatsiooni kasutamist.

Eeltoodu alusel otsustas Börsi noteerimiskomisjon määrata Saku Õlletehasele RNE p. 2.7.2 rikkumise eest hoiatuse.

Hetkel kuum