Virkko Lepassalu • 9. oktoober 2003 kell 15:50

Põlluministeerium määras seoses ÄP artikliga ASi Eesti Viljasalv erikontrolli

Põlluminister Tiit Tammsaar korraldas seoses kahtlustega, et riigi strateegilist viljatagavara on kuritarvitatud, ASis Eesti Viljasalv erikontrolli.

Kui üks meediaväljaanne esitab oma artiklis väited selle kohta, et riigivara ei ole säilinud, siis tõusetub selles küsimuses kahtlemata avalik huvi, märkis põlluministeerium oma kommentaaris. Selle huvi rahuldamiseks ilmselt ei oleks piisanud, kui väited käsitleks omapoolselt Agu Soots kui AS Eesti Viljasalv juht. Seepärast on põhjendatud erikontrolli määramine. Seda nii AS Eesti Viljasalv poolt AS Jõgeva Viljahoidlaga tehtud lepingute, kui ka teiste toiduteravilja julgeolekuvaru hoidmiseks sõlmitud lepingute osas.

Erikontrolli korraldamise kohustus pandi ministri poolt äriühingu nõukogule. Nõukogu liikmed on ühtlasi riigi esindajad. Nad peavad andma ühekuulise tähtaja jooksul ministrile hinnangu erikontrolli objektiks olevate tehingute õiguspärasuse ja otstarbekohasuse osas.

Nõukogu võib oma otsusega kaasata erikontrolli läbiviimisele ka teisi asjatundjaid, siinkohal loomulikult arvestades riigisaladuse kaitse norme.

Nõukogu esitatava erikontrolli aruande põhjal saab minister võtta seisukoha, kas ja millisel määral artikli väited vastasid tõele ja kas ning milliseid abinõusid on vaja rakendada edaspidi.

Hetkel kuum