Andres Kärssin • 28. aprill 2004 kell 10:13

Eesti Energia investeeris eelmisel majandusaastal tootmisse 3,1 miljardit krooni

Eest Energia Grupp investeeris 2003/04 majandusaastal tootmisse ja võrkude uuendamisse 3,1 miljardit krooni.

Eesti Energia (EE) teatel on ettevõte viimase viie majandusaastaga elektrienergia tootmisse, ülekandesse ning jaotamisse enam kui 11,2 mld kr.

Elektrivõrkudesse suunatud investeeringute tagajärjel on elektrienergia kaod jaotusvõrgus vähenenud 19,5%-lt 11,1%-ni, lisaks sellele on oluliselt vähenenud jaotusvõrgu rikked, märgib EE oma teates.

Energia tootmisse tehtud investeeringute tulemusel hakatakse käesoleva aasta sügis-talvest enam kui 33% Eestis tarbitud elektrienergia tootmisel kasutama kütusekulu ja keskkonnaheitmeid vähendavaid keevkihttehnoloogial põhinevaid põlevkiviplokke, samuti on Narva Elektrijaamades kümnele energiaplokile (k.a. renoveeritavad plokid) paigaldatud erinevate saasteainete emissioone oluliselt vähendavad filtrid.

Möödunud majandusaastal investeeriti elektrienergia tootmisse kokku 1 708 mln kr. Suurimaks investeerimisprojektiks oli AS Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimine ja EL kehtivate keskkonnanõuetega vastavusse viimine, kuhu 12 kuuga investeeriti 1 432 mln kr. Esimene renoveeritav energiaplokk (Eesti Elektrijaama plokk nr. 8) on stabiilselt töötanud alates 2004. aasta veebruarist.

Elektrivõrkudesse investeeriti 2003/2004 majandusaastal 960 mln kr. Jaotusvõrk investeeris 2003/04 majandusaastal 716 mln kr, Põhivõrk 243 mln kr.

Elektrienergia jaotusvõrgus investeeritakse enim olemasoleva kesk- ja madalpingevõrgu võrgu rekonstrueerimisse, kuhu 2003/04 majandusaastal investeeriti 335 mln kr. Lisaks eelnevale on jaotusvõrgu jätkuvalt dünaamiline investeeringuartikkel klientide liitumiste ehitamine, kuhu 2003/04 majandusaastal suunati 238 mln kr.

Vaatamata investeeringumahtude kasvule ei ole Eesti energiasüsteem saavutanud optimaalset taset, märgib EE. Alates 1980ndate keskpaigast 1990ndate keskpaigani on investeeringud Eesti Energia elektrivõrkudesse olnud suhteliselt madalad. Jaotusvõrgu seisukord on tänu viimase nelja-viie aasta investeeringute tasemele stabiliseerunud, kuid investeeringud ei ole olnud piisavad võrgu uuendamiseks.

Mahukate investeeringute finantseerimiseks on EE võtnud laenu, mille tagajärjel on võlakoorem kasvanud 4,6 mld kroonini. Ainuüksi 2003/2004 majandusaastal ületasid Eesti Energia investeeringud äritegevuse rahavoogu 1,2 mld kr võrra. 2004/05 majandusaastal plaanib Eesti Energia investeerida 2,8 mld kr, sealhulgas 885 mln kr energia tootmisse, 1 434 mln kr elektrivõrkudesse, 319 mln kr põlevkivi tootmisse ning 127 mln kr elektrisüsteemiga seotud tegevustesse.

Hetkel kuum