Ranno Tingas • 11. juuli 2004 kell 22:00

Tulumaksuseadus muutus

Aasta algusest on TMSis repotehingu maksustamise regulatsioon. Kui repotehingu korral on vara tagasiostuhind kõrgem selle esialgsest müügihinnast, loetakse tagasiostetud vara soetamismaksumuseks repotehingu käigus müüdud vara müügihind. Seega elimineeritakse väärtpaberikahju hulgast repotehingu intress.

Teine muudatus, mis jõustus 1. jaanuaril 2004.a., puudutab neid, kes on saanud vara (sh väärtpabereid) kingitusena või erisoodustusena Eesti maksukohustuslaselt (eelkõige juriidiliselt isikult). Nimelt näeb seadus üheselt ette, et erisoodustuse või kingitusena saadud vara soetamismaksumust suurendatakse selle andja poolt tulumaksuga maksustatud summa võrra.

Õigusselguse seisukohalt oluline muudatus puudutab mitterahalist sissemakset. Nimelt on seaduses sõnaselgelt öeldud, et mitterahalise sissemaksega osaluse omandamist või suurendamist ei maksustata vahetustehinguna.

Sisuliseks muudatuseks on see, et välismaalt saadud dividendid on 2004.a. algusest maksuvabad tingimusel, et välismaal on need või nende aluseks olnud kasum maksustatud. Samas tuleb selline dividenditulu endiselt deklareerida tuludeklaratsioonil.

Nüüd lubab seadus väärtpaberitehingute müügikulusid liita müügikahjumile (varem sai müügikulusid arvesse võtta vaid kasu puhul).

Hulgaliselt on ka muudatusi, mis jõustusid 1. mail. Nii on lisaks Eesti krediidiasutuse intressidele füüsilise isiku maksuvabaks tuluks ka kõigi teiste EL liikmesriikide krediidiasutuste poolt makstud intressid.

Välismaal pangakontosid omav või välismaalt intressitulu saav Eesti inimene peab arvestama, et Eesti Maksu- ja Tolliametile jõuab järgmisest aastast automaatselt info teistest ELi liikmesriikidest (va Austria, Belgia ja Luksemburg) Eesti isikule käesoleval aastal makstud intresside kohta. Austriast, Belgiast ja Luksemburgist saadud intresse saab Eesti resident oma tulust maha arvata, sest nendele riikidele jääb intressidelt tulumaksu kinnipidamise õigus kuni info edastamise kohustuse jõustumiseni. Tulenevalt EL Nõukogu hoiuseintresside maksustamise direktiivist (2003/48/EÜ) peavad ülejäänud liikmesriigid lõpetama teise EL liikmesriigi füüsilisele isikule makstud intressidelt tulumaksu kinnipidamise, kuid samas peavad edastama teavet makstud intresside kohta saaja elukohariigi maksuhaldurile. Need muudatused jõustuvad tõenäoliselt 1. juulil 2005 varem planeeritud 1. jaanuari asemel (Euroopa Nõukogu soovib direktiivi jõustumise edasi lükata).

Intressi mõiste osas tehtud muudatus on toonud selgust diskontovõlakirjade maksustamisse. Nimelt tuleb diskontovõlakirjade ostu- ja müügihinna vahet vaadelda intressina, mitte kasuna vara võõrandamisest.

1. maist jõustunud uue investeerimisfondide seaduse kohaselt ei maksustata füüsilise isiku tulu Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamisest. Osakute maksuvaba vahetamine võib toimuda nii sama fondi piires kui sama fondivalitseja eri fondide vahel. Seega annab väiksemate investeeringute puhul osakutesse investeerimine äriühingu kasutamisega võrreldava maksuefekti, sest investeerimisobjekti osas on võimalik teha piiratud muudatusi ilma, et tekiks tulumaksukohustust. Kuna väärtpaberitehingute ja finantstulude maksustamise osas on tulumaksuseaduses endiselt ebaselgeid küsimusi, siis võib ka aasta teises pooles oodata täiendavaid muudatusi.

Hetkel kuum