Martin Järv • 17 märts 2005

Valitsus kiitis heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21"

Valitsus arutas ning otsustas heaks kiita ja Riigikogule esitada Eesti säästva arengu riikliku strateegia 'Säästev Eesti 21?.

Strateegia SE 21 koostamise tingis vajadus luua üldine raamistik riigi pikaajaliseks, säästvaks ja tasakaalustatud arenguks, määratleda arengueesmärgid ning üldised tegutsemissuunad.

Eesti pikaajaliste arengueesmärkidena on strateegias SE 21 määratletud:· Eesti kultuuriruumi elujõulisus· Inimese heaolu kasv· Sotsiaalselt sidus ühiskond· Ökoloogiline tasakaal

Nimetatud eesmärkide täitmise teena nähakse liikumist teadmusühiskonna kui tervikliku ühiskonnakorralduse suunas. Teadmusühiskond tähistab tegutsemis- ja otsustuskultuuri, kus ühiselt püstitatud ning aktsepteeritud eesmärkide saavutamine majanduses, sotsiaalelus, loodussuhetes ja riigivalitsemises toetub eelkõige teadmistele, analüüsile ning tagasisidele.

Strateegia loomisel osales üle 50 eksperdi, lisaks kaasati koostööpartnereid era- ja kolmandast sektorist ning viidi läbi foorumeid ja ümarlaudu asjast huvitatud isikute ja poliitiliste parteidega.

Strateegia koostamisel järgiti Aarhusi konventsiooni nõudeid ning materjalid edastati poliitilistele parteidele, ministeeriumidele, III sektori esindajatele ja asjahuvilistele kommenteerimiseks iga etapi lõpus, samuti olid valmivad materjalid pidevalt kommenteerimiseks kättesaadavad TPÜ ja keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon kiitis strateegia SE 21 heaks 17. septembril 2004. a toimunud koosolekul. Küsimust arutati ka Vabariigi Valitsuse 23.12.2004. a istungil.

Hetkel kuum