25. september 2007 kell 9:52

Riigikontroll: riigil puudub riigimetsa raietest ülevaade

Riigikontrolli hinnangul puudub riigis ühene ja usaldusväärne teave sellest, kui palju riigil on raiekõlbulikku metsa, kui palju on seda raiutud ja kui palju oleks mõistlik seda tulevikus raiuda.

Riigikontroll auditeeris Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevust riigimetsa raiete planeerimisel aastatel 2003–2006.

Auditi tulemusena selgus, et riigimetsa arvestuses ja raiete kavandamisel on märkimisväärseid probleeme, teatas riigikontroll. Praegu puuduvad usaldusväärsed ja võrreldavad andmed riigimetsa ja seal tehtud uuendusraiete kohta. Erinevate andmete kohaselt tegi RMK aastatel 2003–2005 riigimetsas uuendusraiet kokku 17 200–21 800 ha, RMK enda esitatud andmed erinevad kohati ligi aastase uuendusraiete pindala võrra.

Riigikontroll mõistab, et metsa hulga hindamine ei saa olla ülitäpne, kuid mõistliku täpsusega ja läbipaistev arvestus on vajalik selleks, et riigikogu ja valitsus ning keskkonnaministeerium saaksid usaldusväärsetele andmetele tuginedes võtta vastu riigimetsaga seotud strateegilisi otsuseid ning teha järelevalvet RMK tegevuse üle.

Audit tõi välja olulisi puudusi riigimetsa raiete kavandamisel. Kuigi seadus nõuab raiete tegemiseks pikaajalise metsamajandamiskava koostamist, raius RMK riigimetsa lühiajaliste ja korduvalt muudetud raienimekirjade alusel, analüüsimata oma tegevuse mõju riigimetsa majandamisele.

Muu hulgas näitas audit, et kõigis valimis olnud seitsmes metskonnas oli RMK teinud raieid metsaosades, mille raiumine oli vastuolus kehtinud metsaõigusnormidega.

Riigimetsi haldav RMK on riigi tulundusasutus, mille sissetulek sõltub metsamüügi tulust. Kuna RMK majanduslik olukord sõltub otseselt raietest, siis näeb riigikontroll huvide konflikti selles, et RMK peab metsa üle arvestust, kavandab metsauuendust ja raieid, teostab raieid ning müüb puitu. Riigimetsa jätkusuutliku majandamise seisukohalt on otstarbekas hoida lahus metsade inventeerimine ja raied, kuna siis tekib võimalus kasutada metsaandmeid raiete kontrollimiseks ja analüüsimiseks.

Et muuta riigimetsade majandamine läbipaistvamaks ning tagada korrektne arvestus riigimetsas toimuva üle, andis riigikontroll nii auditeeritutele kui ka keskkonnaministeeriumile mitmeid soovitusi. Keskkonnaministeerium nõustus üldjoontes riigikontrolli esitatud ettepanekutega ning kavatseb täiendavalt hinnata RMK juhtimise korraldust ja sisekontrollisüsteemide toimivust ning arvestuse pidamist raiete üle.

Hetkel kuum