Mariliis Pinn • 20. november 2007 kell 7:20

Tallinn tahab pensionäridest meere 8000 krooniga toetada

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule määruse eelnõu, millega kehtestatakse Tallinna endistele linnapeadele toetuse maksmise kord ja tingimused, mille kohaselt hakkavad vanaduspensioni ikka jõudnud ja mittetöötavad pealinna endised meerid saama igakuist toetust 8000 krooni.

Määrusega kehtestatakse nõue, et toetuse maksmiseks peab toetuse saaja olema jõudnud vanaduspensioni ikka, toetust makstakse mittetöötavatele endistele linnapeadele, s.t toetuse saaja ei oma kehtivat töö- või teenistussuhet, teatas Tallinna pressiteenistus. Makstava toetuse määr on 8000 krooni. Ühltasi on korras sätestatud toetuse saamiseks taotluse esitamise ja toetuse väljamaksmise kord, toetuse maksmise lõpetamine toetuse saaja tööle või teenistusse asumisel või surma korral ning fikseeritud on ka toetuse saaja õigus toetusest igal ajal loobuda.

Tallinna linnakantseleile pannakse kohustus korraldada toetuse väljamaksmine, toetust finantseeritakse Tallinna linna eelarvest. Tallinna Linnavolikogu 1994 ja 1996 aasta otsuste alusel igakuist toetus saavatele Tallinna endistele vanaduspensioni ikka jõudnud mittetöötavatele linnapeadele jätkatakse määruse jõustumisel toetuse maksmist uues määras ilma sellekohase täiendava kirjaliku taotluseta.

Arvestades Tallinna linnapeade panust linnaelu korraldamisel ja kohaliku omavalitsusüksuse juhtimisel määras Tallinna Linnavolikogu 1994. aastal esmakordselt igakuised rahalised toetused endistele mittetöötavatele linnapeadele. Volikogu otsus oli personaalne – toetus määrati Ivar Kallionile, Albert Norakule ja Harri Lumile. Igakuise toetuse määraks kehtestati 60% linnapea astmejärgsest ametipalgast (toetuse suuruseks kujunes ~3 858 krooni) .

1996. aasta otsusega kehtestati toetuse määraks 4000 krooni kuus ja sellest ajast ei ole linnavolikogu Tallinna endistele linnapeadele makstava toetuse määra muutnud.

Hetkel kuum