Kärt Blumberg • 29. oktoober 2010 kell 9:19

Tsahknal pistise nõudmise kahtlus

Endist sotsiaalministri nõunikku, reformierakondlast Anders Tsahknat kahtlustatakse mitmete aususe kohustuse rikkumise ja dokumendi võltsimisega seotud kuritegude toimepanemises. 

Riigiprokuratuuri avalike suhete juhi Kadri Tammai sõnul on asjas lisaks Tsahknale veel kahtlustatavaid. "Prokurör vaatab toimikud üle ja otsustab, kellele süüdistused esitada," rääkis Tammai. Pärast süüdistuste esitamist lubas ta täiendavat infot.

Tsahknat kahtlustatakse karistusseadustiku järgi pistise nõudmises suures ulatuses ehk summas alates 435 000 kroonist, mõjuvõimuga kauplemises, korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises raskendatud asjaoludel ning võltsimises ja võltsingu kasutamises, kirjutavad Meditsiiniuudised.

Kriminaalmenetlus on jõudnud kohtueelse menetluse kokkuvõttega prokuratuuri.

Anders Tsahknaga pole toimetus veel ühendust saanud.

• KarS 298¹ lg 1 Mõjuvõimuga kauplemine

Vara või muu soodustuse lubamisega nõustumise või vastuvõtmise eest vastutasuna selle eest, et isik kasutab ebaseaduslikult oma tegelikku või eeldatavat mõju eesmärgiga saavutada avaliku halduse ülesandeid täitvalt ametiisikult tema ametiseisundit kasutades teo toimepanemine või toimepanemata jätmine vara või muu soodustuse andja või kolmanda isiku huvides – karistatakse rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega.

• KarS 293 lg 2 p 2, 4 Pistise nõudmine suures ulatuses

Ametiisiku poolt talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse nõudmise eest suures ulatuses (alates 435 000 krooni) vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud või on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime seadusega lubatud teo, või on seaduslikult jätnud teo toime panemata või on alust arvata, et ta jätab selle toime panemata edaspidi - karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

• KarS 300¹ lg 2 Toimingupiirangu rikkumine

Korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest, kui see on toime pandud ulatuses üle 5 000 000 krooni või kui tehing või otsus on tehtud korruptsioonivastase seaduse § 25 lõike 1 punktides 7 või 8 nimetatud piirangut rikkudes, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

• Korruptsioonivastane seaduse § 25 lg 1 p 7 ja 8. Huvide konflikt

(1) Huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve, kui juriidiliseks isikuks on:7) äriühing, mille osanik või aktsionär või juht- või järelevalveorgani liige kokkuleppel ametiisikuga või tema lähisugulase või -hõimlasega allub nende korraldustele, tegutseb nende huvides või arvel;8) äriühing, milles ametiisikule või tema lähisugulasele või -hõimlasele kuulub osaluse omandamise õigus.

• KarS 344 lg 1 Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine

Dokumendi, pitsati või plangi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

• KarS 345 lg 1 Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine

Võltsitud dokumendi, pitsati või plangi kasutamise eest eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Hetkel kuum