Silvia Kruusmaa • 17. november 2010 kell 6:03

Kapo kahtlustab ehitajaid konkurentsi kahjustamise katses

Nordecon Infra suhtes algatud kriminaalasja raames uuritakse, kas on toimunud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise ja tegevuste kooskõlastamise katset.               

Nordecon International AS teatas, et 16. novembril 2010 viis kaitsepolitseiamet Nordecon International AS-i tütarettevõtja Nordecon Infra AS-i kontoriruumides läbi läbiotsimise, mille käigus menetleja selgituse järgi koguti dokumente ja informatsiooni seoses kahe maanteeameti riigihanget puudutava kriminaalasjaga. Menetlustoimingute käigus kuulati üle Nordecon International gruppi kuuluvate äriühingute juhtivtöötajad. Kaitsepolitseiameti selgituse kohaselt uuritakse kriminaalasja raames, kas on toimunud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise ja tegevuste kooskõlastamise katset.

Nordecon Infra AS teeb kriminaalasja menetluses menetlejatega igakülgset koostööd ning on omalt poolt kinnitanud, et tema tegevus nii hankemenetlustes kui hankemenetluste väliselt on olnud igati õiguspärane.

Konkurentsiseaduse § 4. Konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keeld(1) Keelatud on konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus (edaspidi kokkulepe, tegevus ja otsus), sealhulgas:

1) otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine;2) tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramine;3) kaubaturu või varustusallika jagamine, sealhulgas kolmandale isikule kaubaturule pääsu piiramine või püüd teda sealt välja tõrjuda;4) konkurentsi kahjustava teabe vahetamine;5) võrdväärsete kokkulepete puhul erinevate tingimuste rakendamises kokkuleppimine, millega äripartnerid pannakse ebasoodsasse konkurentsiolukorda;6) kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuse seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi.

Hetkel kuum