Andrus Ansip • 19. oktoober 2011 kell 21:00

Meie käes on euro tulevik

On ütlematagi selge, et peame astuma samme ühisraha tugevdamiseks. Kuuest õigusaktist koosnev kokkulepitud pakett on hea alus makromajandusliku ja eelarveolukorra rangemaks järelevalveks. Kuid me ei tohiks sellega piirduda. Seetõttu olen rahul komisjoni lubadusega teha artikli 136 alusel ettepanekuid lisameetmete kohta. Nüüd peaksime tagama uute järelevalvemehhanismide kindla ja maksimaalse rakendamise. Eelkõige on vaja tagada liikmesriikide eelarveraamistikku käsitleva direktiivi täielik ja kõikehõlmav rakendamine. Peame kindlaks määrama kõikehõlmavad kulude ülemmäärad ning usaldusväärselt rakendama järelevalve- ja rakendusmehhanisme valitsemissektori kõikidele osadele. Peale selle tuleb saavutada ambitsioonikamad keskpika perioodi eesmärgid, et tagada piisavad ohutusvarud kõikide eelarveriskide maandamiseks ning aja jooksul vähendada võlakoormat oluliselt allapoole asutamislepingus sätestatud ülemmäära, mis on 60% SKPst. Kõikidele liikmesriikidele tuleks rangelt ja õigel ajal avaldada vastastikust survet, kehtestades järelevalvemehhanismid, mis hõlmavad kogu eelarveprotsessi.

Kõigis liikmesriikides on vaja ellu viia täiendavaid struktuurireforme, et suurendada meie kasvupotentsiaali ja tagada pikaajaline eelarveline jätkusuutlikkus.

Tulemuslik majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamine tähendab ka seda, et oma tegevuse eest vastutavad eelkõige liikmesriigid ise, ning aja jooksul tuleks turu intressimäärade peamine märkuandev roll taastada. Igasugune stabiilsusmehhanism peaks alati olema viimane võimalus, sest liikmesriigid peaksid tagama või taastama juurdepääsu erakapitaliturgudele ning vältima moraaliriski ja muid sarnaseid riske. Seega peaks euroala tasandil toimuv ametlik rahastamine olema rangelt ja kontrollitavalt tingimuslik ning erandjuhtudel ja vajadusel hõlmama erasektori süsteemset kaasamist.

Euro tulevik sõltub meie juhtimis- ja ettenägemisvõimest. Kuigi lõppkokkuvõttes kuulub poliitiline pädevus liikmesriikidele, peaksime püüdma säilitada võimu tasakaalu ning suurendama ühiste institutsioonide, eriti Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga rolli. Sellega seoses toetan Hollandi ja Soome kolleegi ettepanekuid komisjoni rolli kohta. Peale selle peaksime otsima võimalusi, tagamaks, et kõik otsustusprotsessi uued tasandid ja vormid lähtuksid kindlalt olemasolevast institutsionaalsest ja menetlusraamistikust. Ainult sel juhul jääb Euroopa Liit tugevaks.

toimetuselt: Lühendatult ja toimetatult Ansipi kirjast Euroopa Liidu liikmesriikide peaministritele.

Hetkel kuum