Alyona Stadnik • 29. jaanuar 2015 kell 8:15

Trammide ja busside kindlustamine tõi hankekakluse

Vaidlus puhkes trammide ja busside kindlustushanke üle.  Foto: Raul Mee

Tallinna Linnatranspordi kindlustusteenuse hankel osalenud kindlustusmaaklerite tegevuse kohta on alustatud väärteomenetlus, sest maaklerid esitasid kindustuspakkumisi seltside teadmata. Kurioosne on olukord, kus selts konkureerib iseendaga.

Salva Kindlustuse pöördumise peale alustas rahandusministeerium väärteomenetlust hankemenetluses valede andemete esitamise kohta. "Tegemist on maaklerite õigusrikkumistega," selgitas Salva Kindlustuse juriidilise osakonna juhataja Elar Simmo. "Maaklerfirma on luba ja hinda küsimata esitanud meid oma pakkumises. Olukorras, kus kindlustusmaakler esitab valeandmeid kindlustusandja väidetava pakkumise kohta, rikutakse nii kindlustusandja kui ka hanke korraldanud kindlustusvõtja huvisid."

Simmo sõnul tekkis absurdne olukord, kus selts konkureeris hankel iseendaga, sest hankel osalenud maaklerid viitasid pakkumisel ka Salva seltsile. Simmo pole rahul, sest Salva Kindlustus ja Balto Link ei ole sõlminud koostöölepingut, maakler ei küsinud nende andemete kasutamiseks luba ning hankija ei tutvustanud Salvale nende enda pakkumist. Hankija märkis Salvale, et nende pakkumise näitamine oleks ärisaladuse rikkumine.

Riigihangete seaduse § 113. Hankemenetluses valeandmete esitamine

(1) Pakkuja või taotleja poolt hankemenetluses valeandmete esitamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

If Kindlustus osales Tallinna Linnatranspordi ASi kindlustusteenuse hankes otsepakkumisega. "Pakkumise esitamise järel selgus meile hanke protokollidest, et selles osalesid ka maaklerid, mis olemuslikult oli kummastav," ütles If Kindlustuse müügidirektor Artur Praun. Tema sõnul saab esiteks kindlustusteenust pakkuda üksnes kindlustusselts. Maakler saab pakkuda vahenduse teenust, mis aga ei olnud selle hanke objekt. "Teiseks on maakler kliendi esindaja, kuid nüüd oli võetud justkui kindlustusseltsi esindaja roll, mis on aga hoopis agendi tegevus," märkis Praun.

Kas If Kindlustuse infot keegi maakleritest hankel esitas, ei ole teada. Juhul aga, kui maaklerite dokumentides olid kajastatud ka If Kindlustuse hinnad, siis ei olnud neil selliseks tegevuseks ei If Kindlustuse volitust ega ka mingit muud kokkulepet. Kuna volitust ei ole, siis on ka nende hindadena presenteeritud info sisutühi.

Rahandusministeerium: menetlus on tavapäraneMailin Aasmäe, rahandusministeeriumi avaliku suhete osakonna pressiesindaja

Kuna viidatud väärteomenetlus on alles alustamisjärgus, ei pea rahandusministeerium võimalikuks selle kohta rohkem infot avaldada, kui on kirjas kodulehel. Seega kinnitame, et oleme alustanud väärteomenetlust riigihangete seaduse § 113 lg 1 tunnustel (s.o pakkuja või taotleja poolt hankemenetluses valeandmete esitamine). Väärteomenetluse ajendiks oli Salva Kindlustuse ASi 09.12.2014 väärteoteade.

Täiendavalt selgitame, et väärteomenetlust alustatakse teo, mitte isiku suhtes. Väärteomenetluse praeguses staadiumis ei ole menetlusalune isik veel selgunud.

Kindlasti ei ole väärteomenetluse alustamine midagi erakorralist. Riigihangete seaduse §-des 111–111ja 113 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on rahandusministeerium, mis tähendab, et rahandusministeeriumi jaoks on tegemist tavapärase menetlusega. Väärteoteate saamisel analüüsib rahandusministeerium teates esitatud asjaolusid ning otsustab väärteomenetluse alustamise.

Hange on TLT poolt korrektselt läbi viidud ja jõusSirje Roht, Tallinna Linnatranspordi AS avalike suhete osakonna juhataja

Tallinna Linnatranspordi AS on vastavalt riigihangete seadusele läbi viinud liikluskindlustuse hanke, mida ei ole vaidlustatud ja TLT on selle hanke tulemusel sõlminud lepingu.

Vastab tõele, et rahandusministeerium on Salva Kindlustuse taotlusel alustanud väärteomenetlust hankel osalenud kindlustusmaaklerite tegevuse üle. Tallinna Linnatranspordi AS on esitanud rahandusministeeriumile tähtaegselt kõik nõutud dokumendid.

Kuna rahandusministeerium on alustanud oma menetlust ja see ei puuduta meid, vaid kindlustusmaaklerite tegevust, siis on õigem, kui asja kommenteerib ministeerium. Paluge nende käest selgitust.

"Veider olukord igal juhul ja järeldades väärteomenetluse alustamisest – ka seaduse kontekstis küsitav," sõnas Praun. Hinnangu maaklerite tegevusele peab andma tema sõnul organisatsioon, mis tegeleb järelevalvega ning seisab hea selle eest, et riigihangete asjaajamine on läbipaistev ning seadusega kooskõlas.

Tallinna Linnatranspordi mullusel kindlustusteenuse ostmise hankel osales viis pakkujat, nendest kolm olid maaklerid, kellest kaks viitasid Salva Kindlustusele. Hanke võitis Balto Link UADBB, kes selgitas, et esitas pakkumisel ühte seltsi, kuid viitas ka kahele teisele seltsile. Tallinna Linnatransport kinnitas, et kaks maaklerit viitasid Salva Kindlustusele.

Salva Kindlustuse teatel nendest üks oli Balto Link UADBB, kes ise seda väidet ei kinnita ega lükka ümber. "Meie pakkumise maksumuse aluseks antud hankes oli ainult ühe Eesti kindlustusseltsi pakutav makse, mille esitasime seltsi nõusolekule," ütles Balto Link UADBB Eesti filiaali riskijuhtimise juhataja Vaido Laanemets oma esimeses vastuses. "Antud kindlustusselts hankes iseseisvalt ei osalenud. Salva Kindlustust Balto Link riigihankes ei pakkunud."

Täpsustavatele küsimustele vastas Laanemets, et kaks erinevat hinnakalkulatsiooni, mis esitati, olid võrdlusmaterjal, mille eesmärk oli hinnata nende pakkumise realistlikkust. "Hinnad olid kalkuleeritud avalikust keskkonnast, mis on lubatud ja selleks ei pea eraldi luba küsima," selgitas Laanemets.

Hanketingimustes oli nõutud, et juhul, kui pakkujaks on kindlustusmaakler, siis tuleb esitada kolme kindlustusseltsi aastamaksed. Balto Link väidab, et nende pakkumuse maksumuse aluseks olid ainult ühe kindlustusseltsi maksed, mille kasutamiseks riigihankes oma pakkumuse tegemiseks oli neil olemas ka nõusolek ja see kindlustusselts ei olnud Salva Kindlustus. Selle kohta, kas kindlustusmaaklerid on omavoliliselt Salva Kindlustuse pakkumistele nende selja taga ka varem viidanud, ei ole teada.

Hankes osalenud Balti Kindlustusmaakler ja Iizi Kindlustusmaakler kinnitasid, et ka nemad ei ole Salva Kindlustust esitanud oma pakkumisel. "Juhul kui konkreetse hanke puhul esitas pakkumuse Salva Kindlustus otse ja lisaks esitas Salva Kindlustus pakkumuse ka hankel pakkujana osalenud kindlustusmaaklerettevõte, siis on tegemist lihtsalt tavapärase konkurentsitingimusega, mida tänases avatud majanduse tingimustel ikka aeg-ajalt juhtub," ütles Balti Kindlustusmaakler OÜ üks omanikest Aet Peetso.

Eelnimetatud olukorda ei ole ilmselt võimalik tema sõnul täielikult vältida ja ära hoida. "Seda põhjusel, et iga edasimüüja teostab oma tegevust iseseisvalt ning olukorras, kus pakkujast Salva Kindlustuse nn edasimüüja esitas hankele pakkumuse, mis vastas hanketingimustele ja hetkel kehtivatele tariifidele, ei ole minu hinnangul ka kindlustusmaakleri tegevus vastuolus ühegi kehtiva õigusnormiga," põhjendas Peetso.

Probleem on tegelikult sügavamal. Turul on juba pikka aega olnud olukord, kus kindlustusandjad ja edasimüüjad ei suuda leida ühiskeelt. Peetso sõnul ei soovi kindlustusandjad lihtsalt maaklereid hankel pakkujatena näha ja seda põhjusel, et maaklerite pakkumised on üldjuhul alati soodsamad. Hinnaerinevus tuleneb sellest, et osadel seltsidel on lihtsalt osad sõidukid soodsamalt hinnastatud ning kui kriteeriumiks on madalaim hind, siis ongi iga seltsi soodsaim pakkumus lõppkokkuvõttes oluliselt soodsam, kui seltsi enda pakkumus, ja seda isegi juhul, kui selts teeb enda tavatariifile ca 20% ja enam soodustust.

"Seltsid tõlgendavad erinevalt riigihangeteseadust ja kindlustustegevuse seadust, mistõttu asuvad nad seisukohale, et maakler justkui ei saaks ega tohiks üldse kindlustusteenuse hankel pakkumisi esitada ja seda ka juhul, kui hankija on hankedokumentides seda võimaldanud," märkis Peetso.

Hetkel kuum