Diana Minumets • 3. detsember 2014
Jaga lugu:

Sahkerdajast saab lahti kehtiva õiguse abil

Diana Minumets  

Sahkerdaja hankelt kõrvaldamiseks ei pea uue seaduse jõustumist ootama, hankijal on see õigus põhimõtteliselt ka praegu kehtiva seaduse alusel, kirjutab vandeadvokaat Diana Minumets.

Äripäev tutvustas viimati Euroopa Liidu direktiivist tulenevat võimalust kõrvaldada hangetelt järgnevaks kolmeks aastaks isik, kes on varem korduvalt hankelepingut rikkunud. Direktiivi ülevõtmine on plaanitud 2016. aasta kevadeks. Regulatsiooni kehtestamist ootavad ilmselt kõik hankijad, kes on hädas hankelepinguid ebakvaliteetselt täitvate partneritega, ning ausad ettevõtjad, kes jäävad sahkerdajatest konkurentide pakutava madalama hinna tõttu lepingutest ilma.

Kuid riigihangete seadus võimaldab ka praegu hankemenetlusest kõrvaldada isiku, kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu. Säte tugineb eelmise riigihangete direktiivi samasisulisele normile, mille kohaldamisalasse võivad Euroopa Kohtu hinnangul kuuluda ka pakkuja varasematest lepingutest tulenevad rikkumised. Nimelt on Euroopa Kohus märkinud, et eksimusena kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu ei tuleks käsitada mitte ainult selle ettevõtja kutseala suhtes kehtivate kutse?eetika eeskirjade rikkumist kitsas tähenduses, mille tuvastab selle kutsetegevuse üle järelevalvet teostav organ või mis tuvastatakse jõustunud kohtuotsusega, vaid igasugust süülist käitumist, mis mõjutab asjaomase ettevõtja usaldusväärsust.

Niisiis on võimalik sahkerdajaid hangetelt eemaldada juba praegu kehtiva õiguse alusel. Eelkõige tuleks seda teha juhul, kui ettevõtja varasemate lepingute rikkumise kohta on olemas jõustunud kohtuotsus. Muu sellesarnase alusena ülalviidatud sätte mõttes võiks käsitada ka juhtu, kui rikkumiste üle ei ole kohtus vaieldud, kuna ettevõtja on tema rikkumiste suhtes rakendatud sanktsioonidega nõustunud ja sellega rikkumisi tunnistanud (tasunud kahjunõude või leppetrahvi, lepingu ennetähtaegse lõpetamisega nõustunud vms).

Ka turul ausalt tegutsevad ettevõtjad ei pea sahkerdajatest konkurentide hankevõite, käed rüpes, pealt vaatama. Lepingust ilmajäänud ettevõtjal on piiratud juhtudel võimalik vaidlustada võitja väljakuulutamise otsus, kui hankija poolt sellise isiku hankelt kõrvaldamata jätmises esines kaalutlusviga. Kaalutlusviga esineb näiteks juhul, kui hanke võtja varasemate lepingute jäme ja järjepidev rikkumine on üldteada ja kohaselt tõendatav ning kui sellise ettevõtja hankes osalemine ja temaga lepingu sõlmimine on pakkujate võrdse kohtlemise ja ausa konkurentsi tagamise põhimõttega selgelt vastuolus.

Jaga lugu:
Hetkel kuum