Muutused selle aasta tuludeklaratsioonide esitamises

Uberi ja Taxify vahendusel tulu teeninud inimesed saavad lasta saata oma eelmise aasta tuluandmed otse e-maksuametisse.  Foto: Postimees/Scanpix
Kadri Põlendik • 2. veebruar 2017 kell 11:15

Kahe nädala pärast 15. veebruaril saab hakata maksu- ja tolliametile esitama 2016. aasta tuludeklaratsioone, kuid oluline on tähele panna, et osa reegleid on muutunud.

Üks olulisemaid muutusi on eluruumi üüritulude maksustamine. Kui seni pidi tulumaksu maksma kogu üüritulult, siis nüüd maksustatakse üüritulust 80%.

Teine oluline muudatus puudutab annetustelt saadavat maksuvabastust. Seni rakendati annetuste korral täiendavat piirangut kuni 5% tuludest. Eelmisel aastal tehtud annetustele enam sellist lisapiirangut ei kehti.

Kolmas tähtis muutus käib koolituskulude kohta. Seni oli võimalik tuludest maha arvata kulu nii kõikidele mootorsõidukijuhi koolitustele kui ka igasugusele huviharidusele. Nüüdsest aga ei käsitleta enam A- ja B-kategooria juhilubade tegemist koolituskuluna, mida saab tuludest maha arvata. Huvihariduse koolituskulude piirang puudutab üksnes täisealisi, mis tähendab, et alaealiste huviharidusele tehtud kulutusi on endiselt võimalik tuludest maha arvata.

Muutunud on ka erinevate maksuvaba tulu liikide piirmäärad, mis on näha allpool tabelis.

Jagamismajanduse tulud otse deklaratsioonile

Uue lahendusena võimaldab maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös mõningate Eestis tegutsevate jagamismajanduse ja ühisrahastu platvormidega saata oma eelmise aasta tuluandmed otse e-maksuametisse ning kanda need automaatselt tuludeklaratsiooni vastavatesse lahtritesse.

Eelmisel aastal said esimest korda andmeid eeltäita Uberi platvormi vahendusel tulu teeninud inimesed. Tänavu saavad eeltäitmise võimalusest osa ka Taxify, Autolevi ja Estateguru vahendusel tulu teeninud inimesed.

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde ütles, et tegu on mugavusteenusega ja selle kasutamine vabatahtlik. Teenuse kasutamiseks peab inimene andma vastavale platvormile nõusoleku tuluandmete edastamiseks. Eeltäitmist soovinud inimeste andmed saadetakse MTA-le 1. veebruariks.

Samuti saadab maksuamet sel aastal enne tulude deklareerimisperioodi algust otseteavituse inimestele, kellele kuuluvat kinnisvara on eelmise aasta jooksul portaali Booking.com vahendusel pakutud lühiajaliselt rendile. „Teavituse eesmärk on tuletada meelde, et eraisikuna renditulu teenides saab selle deklareerida alates 15. veebruarist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil,“ selgitas Udde.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama

Tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2017. 8.–10. veebruarini on kõigil võimalik tutvuda e-maksuametis eeltäidetud tuludeklaratsioonidega. Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevast, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed maksuametile esitada või esitatud andmed parandada.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulu kohta. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama

Füüsilisest isikust ettevõtjad, kes esitavad lisaks ettevõtlustulu vormi E.Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib ka naaberriikide pensionäride kohta, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile. Neil tuleb lisaks esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte.Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse paragrahvis 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 2040 eurottulu oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu 2700 eurot või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale maksuvabale tulule (2700 eurole) lisandub üldine maksuvaba tulu 2040 eurottuluks oli ainult tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 768 eurot või kui hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2016. aastal saanud Eestist maksustatavat tulu, siis võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:

kui isik kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi;kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid.

Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.

8.–10. veebruar – e-maksuametis on võimalik tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega

15. veebruar – algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil

28. veebruar – algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis deklaratsiooni esitanud klientidele

31. märts – tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

20. märts – algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele

3. juuli – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

2. oktoober – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis

Küsimusi maksu- ja tolliameti foorumist

Ühisdeklaratsioonidest

- Oleme abikaasad, meil on ühisvara, laenusaaja on mees üksi. Elame hetkel oma korteris, on ostetud eluasemelaenuga maja, kuhu plaanime sel aastal sisse kolida. Praegu käime seal igapäevaselt, aga ei ööbi, üürnikke ega midagi pole. Kas sellisel juhul saab üldse eluasemelaenuintresse deklareerida?

Üheaegselt saab ühe elukoha laenuintressi deklareerida. 2016. a tulude deklareerimisel võib teil olla kasulik esitada abikaasade ühine tuludeklaratsioon ning kui mees pangast laenuintressi andmed MTA-le edastab, siis laenuintressi summa eeltäidetakse tuludeklaratsioonis tema nimele, sest vaid tema on laenusaaja. Kuna maja on ühisvara, siis võib mees deklareerida kogu laenuintressi summa oma nimel. 2016. aasta abikaasade ühises tuludeklaratsioonis suureneb piirang mahaarvamistele 1200 eurolt 2400 euroni või rakendatakse piirangut mahaarvamistele 50% teie ühisest Eestis maksustatavast tulust.

- Kui mina saan palka, mis kvalifitseerub madalapalgaliste toetuse saamise alla ja abikaasal on kõrgem palk ning ei kvalifitseeru toetuse saamise alla, siis ühisdeklaratsiooni tehes arvutatakse meie tulud kokku või vaadeldakse isikuid eraldi? St kui vaadeldakse kokku, siis ei ole mõtet teha ühisdeklaratsiooni, kui abikaasa palk on kõrge?

Tulud arvutatakse esmalt kokku, mille järgi võite saada esmalt tulumaksu tagastuse ja siis kui teie kvalifitseerute madalapalgaliste tulumaksu tagastuse alla, siis saate ka selle tulumaksu tagastuse. Seega madalapalgaliste tagastust vaadatakse üksiku isiku koha pealt ja võite esitada ühise tuludeklaratsiooni.

Tulumaksu tagastamisest

- 2016. aastal olin terve aasta lapsehoolduspuhkusel oma esimese lapsega ja sain vanemahüvitist miinumumpalga ulatuses. Kas mul on lootust hüvitiselt mahaläinud tulumaksu tagasi saada?

Kui vanemahüvitiselt oli tulumaks õigesti kinni peetud ja arvestatud ka üldist maksuvaba tulu, siis ei tohiks mingit tagastust tekkida. Kui teil aga on mingeid soodustusi, mida kasutatate nt koolituskulud ja olete tulumaksu tasunud, siis võib tekkida tagastus.

Tallinki aktsiakapitali vähendamisest

- Kas 2016 detsembris Tallinki aktsiakapitali vähendamisel tehtud väljamakselt pean tasuma tulumaksu?

Tallinki füüsilisest isikust aktsionäridel kantakse tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmetena neile tehtud väljamakse tuludeklaratsiooni tabelisse. Tulumaksukohustus tekib, kui väljamakse on suurem kui osaluse soetamismaksumus. Soetamismaksumus tuleb ise e-maksuametis sisestada või deklareerida. Isikud, kes kasutavad investeerimiskontot ning kellel on Tallinki aktsia soetatud investeerimiskonto süsteemis, nemad peavad tabelist selle tehingu kustutama. See puudutab üksnes Tallink Grupp ASi aktsionäridele tehtud väljamakseid.

Hetkel kuum