• Tarmo Riit Management Consulting – kogemus, mis toob ettevõttele edu

  Management Consulting juht Tarmo Riit

  26 aastat B2B rahvusvahelise äriarenduse valdkonna kogemusi – see tähendab teadmist ja tundmist, mida üks ettevõte edukaks tegutsemiseks ning avatud ja ülevaatliku töö saavutamiseks vajab.

  Nii nagu muutub aeg, muutub ka vajadus ettevõtte protsesside sisemise selguse ning välise turundustegevuse järele. Management Consulting juhi Tarmo Riiti kinnitusel on nende eesmärgiks olla kontsentreeritud protsesside ja operatsioonide terviklahenduste pakkumisele väikestele ja keskmistele ärilt-ärile müügiettevõtetele – täpsemalt öeldes aidata mõista, millist teenust ettevõte vajab, pakkuda välja terviklahendusi ning neid ka vajadusel ellu viia.

  Oskus märgata ja edendada ettevõtte tegevust

  TTÜ-s elektriinseneriks õppinuna on Tarmo Riit tööelu vältel tegutsenud nii kodumaisel kui välisturgudel – kinnitanud kanda 1990ndatel Soomes, liikunud Saksa ettevõtte tütarettevõtete juhtimise ajal 2001. aastal Venemaale Peterburgi ja Moskvasse ning puutunud kokku 2006. aastast lisaks Baltikumi turgude eest vastutajana nõustajana ka Valgevene, Ukraina, Kasahstani, Taga-Kaukaasia, Usbekistani ja India turgudega. See on ühtlasi kokku viinud erinevate turgude nüansside, kohalike ettevõtete ja juhtidega ning andnud kogemust, kuidas ettevõttes äriteenuste tegevusi omavahel tervikuks siduda ja läbi selle ettevõttele edu juurde lisada.
  „Usutavasti on just inimlik intuitsioon, kontaktid, kellega elutee on kokku viinud ning teemad, millega tegelenud olen need, mis andnud vajaliku mitmekülgse kogemuse. Nõnda oli loogiline jätk, et ühel hetkel, täpsemalt 2018. aastal otsustasin, et aeg on küps oma konsultatsiooniettevõtte loomiseks,“ tõdeb Tarmo Riit täna.
  Tema sõnul on ta Eestis märganud ettevõtete omanike poolt kahesugust lähenemist: kas siis direktorile seatakse ette konkreetne raamistik ja strateegia ning ta peab nendes raamides hakkama saama või siis on õnneks enam ka nii-öelda „käed vabad“ tegutsemisvabaduse andmist. Ta peab ettevõtete juhtimises oluliseks nii juhi rolli algatajana ja ühendava, loova vaimse liidrina kui ka meeskondade julgustatud osalust ettevõttele oluliste otsuste langetamisel.
  „Täna oleme hetkes, kus Eesti ettevõtete seas konkurents kasvab, tihti märgatakse, et aja muutumise tõttu ei too varem toiminud strateegia enam edu ning tarvilik on hakata mõtlema sellele, kuidas edasi liikuda. Edukus rajaneb tahes-tahtmata kvaliteetsel teenusel ja toodetel, samas kipub ettevõtetes areng toppama jääma. Soovitan aeg-ajalt mõelda, miks ettevõte on loodud ning mida tahetakse saavutada. Selleks on tihtipeale vaja värsket pilku, et aduda, milliseid turunduskanaleid antud olukorda arvestades mõistlik kaasata oleks ja edasist tegevust planeerida. Ettevõtte strateegia paika panemine on tegelikult loominguline protsess ning siinkohal tulemegi meie omalt Management Consulting poolt appi,“ tõdeb Tarmo Riit.
  Seda enam, et maailma avardudes on ka konkurents selles mõttes kasvanud – nõnda peame suutma laiemalt kui vaid kohalikku turgu arvestades mõelda. Näiteks e-kaubandus on miski, mis on lisandunud, üha olulisem ning millest ei saa enam üle ega ümber. Analoogseid tooteid ja teenuseid on võimalik mugavalt hankida erinevate riikide ettevõtetelt. Tasub mõelda täpsemalt sellele, mida peab potentsiaalne klient oluliseks? Eks ikka head hinda ja head kvaliteeti, kuid kuidas temani jõuda ja teda veenda? „Kvaliteet tootja või müüjana tähendab ühtlasi seda, et peame enda jaoks selgeks tegema, millist lisaväärtust kliendile läbi müügiprotsessi pakume: on see mugavus, logistika, inimesed, eriline aura või kohalik teenus – kliendile pühendumine ja see, kuidas turul püsida, on omavahel väga tihedalt seotud,“ tõdeb Tarmo Riit.

  Tarmo Riitiga koostöö sai alguse päris juhuslikult, kui küsisin tema ettevõttelt turundusauditi teenuse hinnapakkumist. Temaga kohtumisel selgus, et ta ise on töötanud inseneribüroos ning saab väga hästi aru projekteerimisettevõtte tagamaadest. Samuti oli minu jaoks oluline Tarmo Riiti rahvusvaheline töökogemus ja laiapõhjalised teadmised ettevõtte juhtimisest ja turundusest.

  Koheselt sai meile selgeks, et tuleb alustada hoopis ettevõtte struktuuri-, äriprotsess-, ametiülesannete olukorra kaardistamist nii lühi- kui ka pikaajalisest perspektiivist lähtudes. Eesmärgiks kasvatada plaanipäraselt ettevõtte struktuuri ja täiustada protsesse selliselt, et tulevikus omanikuna väljuda igapäevasest ettevõtte juhtimisest. Kõik need mõtted olid minul ka varasemalt olemas ja osaliselt ka juba kirja pandud, kuid konsultandi abiga sai need tegevused lühikese ajaga ära tehtud ning nüüd ka otsustamiste/tegutsemiste aluseks võetud. Olen aru saanud, et ainuüksi koolitustel käimisest üksi ei piisa ja tasub igal juhul kaasata konsultandi abi, kelle varasemate kogemuste põhjal enda uusi ideed ellu viia.

  Optimal Projekt OÜ juhatuse liige Meelis Kähri:

  Ettevõtte sisemine protsesside selgus ja kuvand väljapoole

  Milliseid probleeme on aga Tarmo Riit veel ettevõtetes märganud – milliseid soovitusi enim vajatakse? „Ühe aspektina olen märganud, et tihtipeale on ettevõttesiseste protsesside kirjeldamine puudulik. Müügi liikumine, pakkumise faas, tellimuste faas, dokumendihaldus, järelfaas – kõik see vajab täpsemat kirjeldamist ja osapooltele selgitamist. Samuti oleme märganud ametiülesannete lakoonilist kirjeldust – aitame lahti mõtestada, mida üks või teine amet endast kujutab vastavalt ettevõtte vajadustele ning milliseid tegevusi sisaldab. Vajakajäämiste korral kaotatakse klienditeeninduse kvaliteedis ning ettevõttesiseses töökultuuris.
  Lisaks ajutise vastutuse võtmise teenus. See tähendab seda, et kui ettevõttes on näiteks mõnele juhipositsioonile vakants ning kuni uue inimese leidmiseni on tarvidus leida inimene, kes võtab ajutise vastutuse, siis tuleme appi. Näiteks on juhtum, kus juhtkond on sunnitud lahkuma ning töötajate seas valitseb segadus. Ajutise vastutuse võtmise teenus peaks siinkohal pakkuma töötajaskonnale kindlustunnet ning laskma seeläbi keskenduda olulisele.
  Samuti vajab tihtipeale toetust turundustegevuste planeerimine. Tihti on keeruline ettevõtte pikaajalise sõnumi defineerimine ning ühtlasi turundustegevuste ja eelarve planeerimine. Sõnumi paika saamine, õigete edastuskanalite leidmine ning ühtlasi läbi selle lisaväärtuse üles leidmine on oluline, aga paraku näeme, et turunduseelarve on rasketel aegadel miskipärast esimene, mida kärpima asutakse. Ning mis puudutab veel turundusvaldkonda, siis välisturgudele oma tegevust suunates peab tundma edu saavutamiseks turgude eripärasid. Ka sellest ei tohi mööda vaadata,“ selgitab Tarmo Riit.

  Mida vajab hetkel ettevõte, mida juhin?

  Selliseid mõtteid on mõlgutanud vast iga juht teatud hetkel. Nagu Tarmo Riit kinnitab, on iga ettevõte ainulaadne ja sellest tuleb ka lähtuda strateegiale lähenedes.
  „Kui Management Consulting poole pöördutakse, püüame esmalt selgeks teha, millise ettevõttega tegu on. Selgitada välja ettevõtte missiooni ja visiooni. Saada üheskoos selgeks, millest tuntakse puudust ning milliseid teenuseid vajatakse. Kui räägime turundustegevustest, siis esmalt analüüsime olemasolevat olukorda ning edastame turunduse analüüsi juhtkonnale. See tähendab 20-30lk turundusauditit ja parandusettepanekuid, mille järgselt valmib presentatsioon ning paneme paika soovi korral edasise turundusplaani. Turundusplaaniga kaasneb ühtlasi eelarve paika panemine. See tähendab kalenderplaani, rahade jaotumist ning vastutajaid. Lisaks koordineerimist, milliseid turundustegevusi plaanis teha on ja turundusagentuuriga suhtlemist.

  Meie koostöö Tarmo Riit Management Consulting OÜ-ga toimis väga hästi. Kuna tunneme Tarmot juba tema eelmisest ametist, siis teadsime, et tegemist on meie valdkonda hästi tundva ja selles väga kogenud inimesega. Seega ootused olid kõrged ja koostöö kindlasti vastas ka ootustele. Tema pikaajalised kogemised olid need, mis tagasid ausa, objektiivse hinnangu meile hetkeseisule ja saime mitmes osas mõtteid, kuidas meie turundust ja müüki edasi arendada. Meile oli tähtis, et meie tegevust analüüsiks keegi väljastpoolt organisatsiooni ja kui see on ka antud ala ekspert, siis see on, mis tagab hea tulemuse. Tarmo välja pakutud ja koos läbi arutatud teemadest on mitmeidki, mida kavatseme ilmselt tulevikus kasutada meie ettevõttes ja edasi arendada. Tarmo pikk juhtimiskogemus, ekspertiis ja isikomadused on harva esinev kombinatsioon ja see loob soodsa pinnase viljakaks koostööks.

  AS Viru Elektrikaubanduse juhataja Urmas Mülla:
  Äriprotsesside poole pealt saame aga abiks olla olemasoleva ettevõtte struktuuri kirjelduse paikapanekul. See sisaldab endas äriprotsessi kirjeldust/diagrammi, samuti vajadusel töölepingu kirjeldust. Kel vaja hetkeolukorra analüüsiks auditialast abi, siis paneme koos auditiga paika, kuhu soovitakse olla teel ning millised eesmärgid, töökohtade kirjeldused, töötajate arv ning vastutusvaldkond on aasta pärast vajalik ja saavutatav. Ettepanekud ja lahenduste leidmine on olulised siinkohal.
  Oleme veel märganud, et osades ettevõtetes ei koostata seniajani iga-aastaselt eelarvet. Eelarve kaudu on aga võimalik strateegiat juhtida ning tiimiga suhelda. Müügitiimile soovitame teha regulaarseid iganädalasi nõupidamisi – tegemist on hea juhtimisinstrumendiga. Inimesed peaksid tulema mugavustsoonist välja ning suhtlema omavahel,“ selgitab Tarmo Riit.
  Lisaks ollakse valmis pakkuma vajadusel just konkreetsele ettevõttele sobivaid juhtimis- ja müügi- koolitusi, mis aitavad edasi viia, spetsiifilisemaks muuta ja arendada konkreetseid oskusi. Kindlasti tasub võtta Management Consultinguga ühendust, sest valdkond, milles tegutsetakse, on pidevas muutumises ning nõnda on ka ettevõttesisene arendus loomulik osa protsessist.

  Vaata lähemalt www.riitmc.com

  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Sille Pettai: rohepööre vajab heas mõttes survet
Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
Snaige küsib kahjumi katteks aktsionäridelt miljon eurot
Snaige kutsus kokku erakorralise aktsionäride koosoleku kahjumi katmise ja firma restruktureerimise arutamiseks; aktsionäridelt vajatakse lisaraha miljon eurot.
Snaige kutsus kokku erakorralise aktsionäride koosoleku kahjumi katmise ja firma restruktureerimise arutamiseks; aktsionäridelt vajatakse lisaraha miljon eurot.
Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Analüüs: liigume elatustaseme poolest tagasi 2019. aastasse
Palgakasv jätkus esimeses kvartalis hoogsas tempos - keskmine brutokuupalk kerkis aastaga 8 protsendi võrra -, hinnad aga tõusid sellest ikkagi kaks korda kiiremini, kommenteerib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.
Palgakasv jätkus esimeses kvartalis hoogsas tempos - keskmine brutokuupalk kerkis aastaga 8 protsendi võrra -, hinnad aga tõusid sellest ikkagi kaks korda kiiremini, kommenteerib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.
Eesti kalamarjabuumi taga seisab Indrek Kasela
Statistikaamet üllatas eile andmetega, mis näitasid, et kalamarja müük Eestis on aastaga tonnide viisi kasvanud. Kui esiti pakuti suureks põhjuseks lihtsalt eestlaste kasvanud armastust kalli kraami vastu, siis PRFoodsi juht Indrek Kasela teadis lisada, et suure osa tõusust annab just tema ettevõte.
Statistikaamet üllatas eile andmetega, mis näitasid, et kalamarja müük Eestis on aastaga tonnide viisi kasvanud. Kui esiti pakuti suureks põhjuseks lihtsalt eestlaste kasvanud armastust kalli kraami vastu, siis PRFoodsi juht Indrek Kasela teadis lisada, et suure osa tõusust annab just tema ettevõte.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.