28. aprill 1996 kell 22:00

Lepingu sisuline sõlmimine

Leping loetakse sõlmituks, kui pooled on saavutanud kokkuleppe kõigis olulistes punktides. Olulised punktid on need, mis on tunnistatud olulisteks õigusaktiga ja need, mille suhtes peab olema saavutatud kokkulepe ühe poole avalduse põhjal. Seejuures peab kokkulepe olema saavutatud ka vastavas vormis (suulises, kirjalikus, notariaalses).

Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil pakkuja on saanud teis(t)e lepingupool(t)e käest vastavas vormis nõusoleku sõlmida leping pakkumises kajastatud tingimustel.

Kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingu puhul loetakse leping sõlmituks, kui pakkumisest erinevaid või lisatingimusi sisaldav nõusolek pakkumise tingimusi oluliselt ei muuda.

Pakkumise tingimuste oluliste muudatustena käsitletakse lisa- või erinevaid tingimusi kauba hinna, maksmise, kvaliteedi ja koguse, tarne koha ja tähtaja, ühe poole teise ees vastutamise mahu või vaidluste lahendamise kohta.

Hetkel kuum