8. september 1996 kell 22:00

Dokumente ei tasu kaasa anda

Maksuhalduril on õigus nõuda maksumaksjalt dokumentide esitamist, mis sisaldavad andmeid maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks või tasumisele kuuluva maksusumma määramiseks (maksukorralduse seaduse õ 19 p 2).

Seoses viidatud seadusesättega võiks maksumaksjale soovitada järgmist:

- kontrollida, kas ettekirjutus on vormistatud ja talle üle antud vastavalt maksukorralduse seaduse paragrahv 15 sätetele;

- vajadusel võib ettekirjutuse vaidlustada kas kohaliku ja riigi maksuhalduri ees või kohtu korras;

- tasumisele kuuluva maksusumma määramise aluseks on sooritatud tehinguid kajastavad dokumendid, eeskätt raamatupidamise arvestamise algja koonddokumendid, mitte aga lepingud, mis põhinevad kokkulepetel nende tehingute sooritamiseks. Viimased ei ole sooritatud tehingud ja ei kajastu raamatupidamise dokumentides;

- dokumentide esitamisel ei ole maksumaksjal seaduslikku kohustust transportida oma dokumente maksuhalduri ruumidesse.

Maksukorralduse seaduse paragrahv 17 alusel on maksuhalduril õigus kontrollida maksumaksja dokumente vaid ettevõtetes, asutustes jm organisatsioonides, st maksumaksja juures.

Tihti kamandavad aga maksuhaldurid ja nende ametnikud maksumaksja dokumendid oma töölauale. On arusaadav, et nii on neil mugavam dokumente kontrollida, kuid maksumaksjal pole kohustust sellist mugavust neile luua.

Transportides oma dokumendid maksuhalduri tööruumidesse, riskib maksumaksja nende kaotsiminekuga transportimise ajal, mille tõttu on hiljem väga raske oma raamatupidamist üldse taastada.

Raamatupidamise dokumentide kaotsiminekul tekib maksuhalduril võimalus esitada maksumaksjale ettearvamatuid maksuvõla ja haldustrahvide nõudeid.

Maksumaksja ei tohiks mingil juhul jätta ka oma raamatupidamise originaaldokumente maksuhalduri valdusesse või käsutusse.

Ka seal võivad need kaduma minna või pole need vajalikul hetkel kättesaadavad oma ettevõtluse tegevuse arvestuseks.

Maksuhaldur võib maksumaksja dokumente vaid siis ära võtta, kui ta koostab protokolli vastavalt haldusõigusrikkumiste seadustikule (§ 17 3. lg).

Viimast õigust aga haldusõigusrikkumiste seadustikus maksuhalduri ametnikele kehtestatud ei olegi.

Hetkel kuum