9. september 1996 kell 22:00

Uus konkurentsiseaduse eelnõu valminud

Justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, riigihangete ameti ja konkurentsiameti esindajatest koosnev töögrupp töötas välja konkurentsiseaduse eelnõu, mille rahandusministeerium 3. septembril saatis ministeeriumitele ja ametkondadele esialgse arvamuse kujundamiseks ja seisukohtade ning eelnõu kohta märkuste esitamiseks.

Seaduseelnõus on otseselt keelatud kaubaturul (kõnealuses seaduses käsitletakse kaupadena nii kaupu kui teenuseid) äritegevust kahjustada võivad või konkurentsi piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgiga või tagajärjega lepingud, kokkulepped või kooskõlastatud tegevus ettevõtjate vahel, kui nendega otseselt või kaudselt:

- määratakse kindlaks ostuvõi müügihindu, juurdevõi mahahindlusi, renti, üüri või hinnakujundamise muid tingimusi;

- piiratakse tootmist, kaubaturge, tehnilist arengut või investeeringuid;

- jagatakse kaubaturge või varustusallikaid;

- piiratakse ettevõtja kaubaturule pääsu või püütakse ettevõtjat kaubaturult välja tõrjuda;

- rakendatakse erinevaid tingimusi tehingute suhtes võrdväärsete äripartneritega, pannes nad sellega ebasoodsamasse või soodsamasse konkurentsiolukorda;

- seatakse lepingute sõlmimise eelduseks teise poole nõusolek võtta endale täiendavaid kohustusi, mis oma iseloomult või äritavade kohaselt ei ole seotud sellise lepinguga;

- tehakse midagi muud eespool mainitust, mis kahjustab konkurentsi.

Seadusega on keelatud ettevõtjatevaheline teabevahetus hinnakujunduse ja turukäitumise jms kohta tulevikus, konkurssidel osalemise ja seal teha kavatsevate pakkumuste kohta, kui sellise tegevuse eesmärk või tagajärg on konkurentsi piiramine, takistamine, kitsendamine või moonutamine.

Eelmainitud konkurentsi kahjustavad lepingud ei lange keelu alla, kui:

- lepingut või kokkulepet sõlmivate või kooskõlastatud tegevust arendavate või teavet vahetavate poolte summaarne osatähtsus ei ole lepingust või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturu käibest suurem kui 10%;

- ettevõtja mitme teise ettevõtjaga sõlmitud sarnaste lepingutega hõlmatakse vähem kui 10% vastavast kaubaturust.

Turgu valitsevaks loetakse ettevõtjat, kui tal on vastaval kaubaturul vähemalt 40% käibest või kui tema majanduslik positsioon võimaldab tal tegutseda arvestaval määral konkurentidest sõltumatult.

Keelatud on turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine kaubaturul, s.o ühel või mitmel turul valitsevas seisundis ettevõtja oma positsiooni ärakasutamine konkurentsi kahjustamiseks.

Samuti nagu konkurentsi kahjustavate lepingute korral on ka siin toodud lahtine loetelu tegevustest, mida loetakse turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamiseks. Seaduseelnõu sisaldab sätteid erivõi ainuõigusega ettevõtete, loomulike monopolide ja riigi abi kohta.

Konkurentsi kahjustamine valitsusasutuse või kohaliku omavalitsuse otsuse, tegevuse või meetmete kaudu, mis on vastuolus konkurentsiseadusega ega ole lubatud teiste seadustega, on keelatud.

Sätestatakse riigi abi andmise juhtumid, tingimused ja riigi abi andmise kord, kusjuures riigi abi järelevalveorganiks on rahandusministeerium.

Seaduseelnõu kohaselt tuleb konkurentsiametile teatada ühinemistest, mis toovad endaga kaasa turgu valitseva seisundi tekkimise või selle tugevnemise kaubaturul, kui:

- ühinevate poolte aastane käive kokku ületab kolm miljardit krooni;

- ühinevad pooled katavad enam kui kaks kolmandikku kaubaturust.

Eelnõus sisalduvad sätted kõlvatu äritegevuse kohta, sellekohased vaidlused tuleb aga lahendada tsiviilvaidluste korras kohtus.

Hetkel kuum