28. oktoober 1996 kell 22:00

Tallinn on võtnud TSMi ees finantskohustusi

Operaatorlepingu koopiast Tallinna linnavalitsuse ja ASi TSM (endine TSM Investeeringud) vahel ilmneb, et linnavalitsuse hooleks on jäänud uute tehnovõrkude rajamine sadamapiirkonnas ja kõik haljastus- ning heakorratööd.

TSMil on samas õigus nõuda nende tööde pealt juhtimistasu.

Linnavalitsus kohustub teostama arheoloogilisi ja keskkonnareostuse alaseid uuringuid lepingu alusel maa-alal. Kui kesklinna sadama piirkonnas avastatakse keskkonnareostuse allikaid, kõrvaldatakse need linna vahenditega.

Tallinna linnavalitsus kohustub tagama ka niisuguste toimingute finantseerimise, mis on fikseeritud linna eelarves sadamaala arendusprojekti elluviimiseks eraldatavate summadena ja rahastama kruntide mõõdistamis-, kaardistamis- ja muid geodeetilise iseloomuga töid ning detailplaneeringuks vajalike tehniliste uuringute teostamist.

TSMil kui operaatorfirmal on ka ise õigus teha linna vahendite arvel eri toiminguid ja töid või sõlmida selleks lepinguid kolmandate isikutega vähempakkumist korraldamata. Tallinna linnavalitsus võib operaatorfirma vabastada kas osaliselt või täielikult kohalikest maksudest.

Operaatorfirma vastutuse puhul on piirdutud kohustusega fikseerida kolmandate isikutega sõlmitavates lepingutes viivised, leppetrahvid ja muud tagatised vähemalt 25 protsenti kõrgemad, kui on operaatorlepingu või selle lisadega sätestatud summa. Operaatoriteenuste eest saab TSM kuus protsenti vahendustasu.

AS Kodumajagrupp on vaidlustanud linnavalitsuse ja TSMi vahel 10. septembril sõlmitud operaatorlepingu. TSM on kinnitanud, et ta jätkab tegutsemist operaatorlepingu alusel vaatamata sellele, et leping tugineb Tallinna halduskohtu poolt peatatud linnavalitsuse protokollilisele otsusele ja korraldusele.

Nii haldus- kui tsiviilvaidluses on TSM vältinud operaatorlepingu esitamist kohtule, pidades seda ärisaladuseks. Selle põhjuseks võivad olla linnavalitsuse poolt TSMi ees võetud finantskohustused.

Hetkel kuum