4. mai 1997 kell 22:00

Välisfirma rendib vara

Vara rentimisel välisomanikult tu-leks lähtuda järgnevast. Tulumaksuseaduse § 10 alusel loetakse Eestis asuva vara renditulu mitteresidendi maksustatavaks tuluks. TMS § 26 lg 2 p 10 alusel on rentnikul kohustus mitteresidendile makstavalt renditasult kinni pidada 5% tulumaksu. § 26 lg 7 alusel on 5protsendine tulumaks mitteresidendile lõplikuks tulumaksuks Eestis saadud renditulult. Kui vara ei soovita rentida, võib varale seada teise osapoole kasuks kasutusvalduse (asjaõigusseaduse § 201--224). Kasutusvaldaja võib vara kasutada ja omandada tulu. Kasutusvalduse esemeks võivad olla vallas- ja kinnisasjad ning üleantavad õigused. Kasutusvalduse esemel lasuvad maksud ja võlaintressid tasub ning koormatised, majandamis- jm kulud kannab kasutusvaldaja vastavalt oma õiguste kestusele. Nii rentniku kui kasutusvaldaja varale tehtud kulutused loetakse ettevõtlusega seotud kuludeks.

Hetkel kuum