27. aprill 1998 kell 22:00

Eelteave kaubast muudab impordi vormistamise kergemaks

Protseduuri «import vabaks ringluseks» kasutatakse kaubale, mis tuuakse Eestisse, makstakse ära impordimaksud ja kasutatakse edasi oma soovi kohaselt. Tolliseaduse § 31 järgi lubatakse kaupa importida vabaks ringluseks pärast tollile kaubadeklaratsiooni ja nõutavate lisadokumentide esitamist ning teiste tollieeskirjades ettenähtud tolliformaalsuste täitmist. Sõltuvalt andmete saamisest ja maksude tasumise viisist on protseduuri vormistus erinev.

Veider alapealkiri tähendab seda, et kauba saajal on enne kauba Eesti piirile jõudmist olemas andmed kauba kohta (arve). Tegemist on kõige lihtsama vormistusviisiga, mida kasutavad ettevõtted, kes teevad harva imporditehinguid või need, kel pole vajadust soodustuste taotlemiseks.

Kirjeldatud kauba sisse vormistamise protseduuri teostamiseks tuleb deklarandil enne kauba sissevedu esitada oma asukohajärgsele tolliasutusele (vaata 11. novembri 1997. a Äripäevast) aktsepteerimiseks tollieeskirjade kohaselt täidetud kaubadeklaratsiooni eksemplarid 6, 7 ja 8 koos nõutavate lisadokumentidega.

Tollile esitatavad lisadokumendid on:

- kaubaarve, mis peab sisaldama dokumendi numbrit ja väljaandmise kuupäeva; kauba saatja, saaja ning omaniku (valdaja) nime ja aadressi; pakkeüksuste markeeringut; kauba nimetust ja kogust; kauba väärtust nimetuste lõikes; tarnetingimust ja maksetingimust.

- lisadokumendid kauba tolliväärtuse määramiseks (tolliväärtuse deklaratsioon).

- eriluba või litsentsi nõudva kauba korral vastav eriluba ja litsents.

- kauba päritolusertifikaat (EUR1, FORM A) kui soovitakse saada soodustusi vabakaubanduslepingute alusel.

- ostu-müügileping või muu kauba seaduslikku hankimist tõendav dokument.

Kui puuduvad ülaltoodud dokumentide originaalid, võib toll aktsepteerida ka koopiaid ja nõuda lisadokumentide originaalide esitamist ühe kuu jooksul kaubadeklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevast alates.

Esitatud kaubadeklaratsioonil olevad andmed peavad olema õiged ja selle eest vastutab deklarant (isik, kes esitab deklaratsiooni). Deklaratsiooni aktsepteerimise käigus paneb tolliametnik deklaratsioonile numbri ja kinnitab selle isikliku pitsati ja allkirjaga.

Deklaratsiooni aktsepteerimise käigus tuleb tasuda ka impordimaksud. Maksude tasumiseks on kolm viisi:

- tasumine sularahas tolliasutuse kassasse - saadakse vastu kviitung ja deklaratsioonile tehakse märga «MAKSTUD»

- ettemaks pangaülekandega -- tehakse pangaülekanne arveldusarvele vastava maksu viitenumbri äramärkimisega maksekorraldusel. Ülekanne peab olema laekunud enne deklaratsiooni aktsepteerimist.

- garantiikirjaga tasumine -- tollivormistuse käigus väljastatakse arve, mis tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Garantiikirjaga maksude tasumise õiguse annab tolliamet ettevõtetele, kelle maksevõimet on kontrollitud ja kes on esitanud tagatise tollile.

Ülekandega maksu tasumisel tuleb kindlasti märkida maksekorraldusele ka viitenumber.

Aktsepteeritud kaubadeklaratsioonist jääb 6. eksemplar tolliasutusele, kus deklaratsioon aktsepteeriti. 7. eksemplar kaubadeklaratsioonist tuleb toimetada piirile, mille kaudu kaup Eestisse tuuakse ja see jääb piiritolliasutusele. 8. eksemplar jääb kauba saajale. Aktsepteeritud impordi kaubadeklaratsioon kehtib ja selle alusel saab kaupa Eestisse toimetada 15 päeva jooksul aktsepteerimise kuupäevast arvates. Pärast tähtaja möödumist tuleb deklaratsiooni kehtivusaega pikendada või see annulleerida.

Hetkel kuum