16. august 1998 kell 22:00

Aktsiaseltsist osaühinguks

Aktsiaseltsi ümberkujundamise osaühin-guks otsustavad ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsionärid üldkoosolekul. Vähemalt kuu enne üldkoosolekut esitab juhatus aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks:

- ümberkujundamisaruande, kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ning majanduslikult ümberkujundamist, aktsiate asendussuhet ning juurdemaksu suurust, kui juurdemakseid tehakse;

- aktsiaseltsi viimase majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi juhatus selgitab üldkoosolekul ümberkujundamise õiguslikke ja majanduslikke tagajärgi, sealhulgas aktsiate asendamist. Nõukogu esitab üldkoosolekul ümberkujundamise kohta oma arvamuse. Aktsionäri nõudel antakse üldkoosolekul teavet ka ümberkujundamise teiste oluliste asjaolude kohta.

Üldkoosolekul võetakse vastu aktsiaseltsi osaühinguks ümberkujundamise otsus, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Ümberkujundamisotsuses tuleb märkida:

- et aktsiaselts kujundatakse ümber osaühinguks;

- osaühingu ärinimi;

- ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsionäride aktsiate ja osanike osade asendussuhe;

- õigused, mis antakse osanikele;

- ümberkujundamise tagajärjed töötajatele;

- osakapitali suurus.

Ümberkujundamise otsusega kinnitatakse osaühingu põhikiri, valitakse juhatuse liikmed ning nõukogu liikmed juhul, kui nõukogu moodustatakse. Ümberkujundamisotsusele lisatakse aktsionäride nimed, kes ei olnud otsusega nõus. Mittenõustumist kinnitab iga aktsionär oma allkirjaga.

Aktsiaseltsi juhatus peab:

- saatma aktsiaseltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded aktsiaseltsi vastu enne ümberkujundamisotsuse tegemist, kirjaliku teate ümberkujundamise kohta 15 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest;

- avaldama kaks teadet ümberkujundamiotsuse kohta üleriigilise levikuga ajalehes vähemalt 15päevase vahega. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul;

- mitte varem kui kolme kuu möödudes teise ümberkujundamisteate avaldamisest esitama avalduse ümberkujundamise kandmiseks äriregistrisse.

Ümberkujundamise järgselt saavad aktsionärid osaühingu osanikeks.

Hetkel kuum