8. detsember 1998 kell 22:00

Edukas ehitusprotsess põhineb osapoolte sujuval koostööl

Ehitise püstitamise ideest kuni selle valmimiseni peab kavandatava ehitise omanik läbima protsessi mitu tsüklit koostöös ametkondade, projekteerijate, ehitajate, omaniku järelevalveinseneri ja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalvega.

Kõigi nimetatud lülide tegevusvaldkond on seadusega reguleeritud. Ehitusprotsess kulgeb edukalt vaid siis, kui kõik osapooled täidavad oma seadusejärgsed kohustused ja suhtlevad üksteisega võrdsete partneritena.

Ehitust saab seaduse järgi taotleda ainult ehituskrundi omanik või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, või nende volitatud esindaja -- teistel seda õigust pole.

Ehitusprotsess algab detailplaneeringust, millega määratakse muu hulgas ka planeeritava ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõigus ning tehnovõrkude ja rajatiste paigutus.

Plaanitava ehitise omanik hangib kohalikust omavalitsusest detailplaneeringu väljavõtte (puudumisel tellib planeeringu) ja selle juurde kuuluvad projekteerimistingimused. Seejärel sõlmib omanik litsentseeritud projektorganisatsiooniga (projekteerijaga) projekteerimistööde või ka asjaajamiseks ehitusloa saamise lepingu.

Projekteerija hangib projekteerimistingimustega määratud tehnilised tingimused ametkondadelt ja koostab detailplaneeringu, projekteerimistingimuste alusel tehnilise projekti ja tööjoonised, mille hulgas on ka pakkumisdokumentatsioon ehitustöövõtu korraldamiseks.

Tehnilise projekti või tööjooniste alusel, mille koosseis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitavatele nõuetele (EV Valitsuse määrus nr 41 -- 18.02.1997) taotleb omanik või tema poolt volitatud isik kohalikult omavalitsuselt ehitusloa.

Ehitusloa taotlemisel esitab ehitise omanik või tema volitatud esindaja kohalikule omavalitsusele kooskõlastamiseks omanikujärelevalve teostaja, kelleks võib olla ehitise projekteerija või litsentseeritud järelevalveinsener.

Omaniku järelevalve teostaja on ehitusprotsessi juhtfiguur, kes ehituse ajal esindab lepingu alusel ehitise omanikku ja kaitseb tema huve (tema tegevust reguleerib EV Valitsuse määrus nr 183 -- 30.09. 1997).

Projekti tehniliseks realiseerijaks on litsentseeritud ehitaja, kes tegutseb omanikuga sõlmitud töö ettevõtulepingu alusel. Ta peab kindlustama ehitamise käigu dokumenteerimise (vastavalt EV Valitsuse määruse nr. 182 nõuetele -- 30.09.1997), projektikohase ehitamise ja ehitustööde kvaliteedi.

Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele teeb oma territooriumil ehitusjärelevalvet kohalik omavalitsus. Selleks määrab omavalitsuse ehitusjärelevalvega tegelev struktuuriüksus ehitusele omapoolse järelevalveinseneri.

Ehitustööde lõppedes esitab ehitise omanik omavalitsuse ehitusjärelevalve insenerile ehitusdokumentatsiooni ja taotleb ehitise ülevaatust ning kasutusloa väljastamist.

Kasutusloa väljastamisega lõpeb ehitusprotsess ja ehitist võib kasutada kasutusloas määratud funktsiooni kohaselt.

 

Hetkel kuum